• Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy
  • Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva

 

 ŠKvP

Základné informácie o školských vzdelávacích programoch

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica

PROFIL  ABSOLVENTA  ŠTUDIJNÉHO  ODBORU  42 19 M

LESNÍCTVO – ZAMERANIE

01 - LESNÍCKA PREVÁDZKA

 

02 - KRAJINNÁ EKOLÓGIA

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická16,

 969 01 Banská Štiavnica

Názov školského vzdelávacieho programu

Lesníctvo

Kód názov ŠVP

42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Kód a názov študijného odboru

42 19 M lesníctvo,

zameranie: 01 lesnícka prevádzka 02 krajinná ekológia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie –  ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

 

  Charakteristika absolventa

Absolvent  štvorročného  študijného  odboru  4219  M  Lesníctvo  po  ukončení  štúdia  úspešne  vykonanou  maturitnou  skúškou  získava  prvú  kvalifikáciu  na  úrovni  úplného  stredného  odborného  vzdelania.    Absolvent po  ukončení  prípravy  je  kvalifikovaný    pracovník  so  širokým  odborným  profilom,    schopný  samostatne  vykonávať  riadiace,  odborné  technické  a  technologické  činnosti  v  základnej  organizačnej  jednotke  v  lesníckej  praxi,  bez  ohľadu  na  druh  vlastníctva  lesov.  Pre  kvalifikované  vykonávanie  odborných  činností  musí  mať  absolvent  široký  odborný  profil  s  nevyhnutným  všeobecným  vzdelaním.  Musí  byť  dostatočne  adaptabilný  aj  v  príbuzných  odboroch,  logicky  mysliaci,  schopný  aplikovať  nadobudnuté  vedomosti  a  schopnosti  pri  riešení  problémov.  Musí  byť  schopný  pracovať  samostatne  i  v  kolektíve,  sústavne  sa  vzdelávať  a  trvale  sa  zaujímať  o  vývoj  a  nové  poznatky  svojho  odboru.  Absolvent  ovláda  využívanie  výpočtovej  techniky,  má  osvojené  základné  princípy  fungovania  trhového  mechanizmu,  pozná  metódy  práce  podnikateľa.  Vie  využívať  informácie  a  právne  normy  súvisiace  s  rozvojom  podnikania  pri  rôznych  formách  vlastníctva.  Koná  cieľavedome,  rozvážne  a  rozhodne  v  súlade  s  právnymi  normami,  zásadami  vlastenectva,  humanizmu  a  demokracie.

            Absolvent  je  pripravený  na  výkon  riadiacich  odborných  činností,  pre  ktoré  je  podmienkou  úplné  stredné  odborné  vzdelanie  v  lesníctve  vo  veľkovýrobných  podmienkach,  v  stredných  i  malých  podnikoch,  v  službách  na  vidieku,  v  ochrane  životného  prostredia,  aj  na  samostatné  podnikanie.  Základom  odbornej  teoretickej  a  praktickej  prípravy  je  učivo  o  prírodných,  technických,  technologických,  ekologických  a  ekonomicko-spoločenských  zákonitostiach  a  ich  aplikácie  v  praktických  činnostiach.  Absolvent  ovláda  príslušné  prístroje  techniku,  a  zariadenia,  príslušné  technológie,  ekonomiku  lesnej  výroby  a  služieb.  Absolvent  je  kvalifikovaný  pracovník,  schopný    zabezpečovať  riadiace  činnosti  pri  produkcii  lesnej  výroby  s  ohľadom  na  ekonomiku  a  ekológiu  výroby.   

            V  rámci  pracovnej  pozície  sú  na  absolventa  kladené  veľmi  vysoké  požiadavky  na  krátkodobú  pamäť,  schopnosť  pracovať  v  tíme  a  schopnosť  sociálneho  kontaktu.  Vysoké  nároky  sú  dané  aj  na  rozsah  zrakového  poľa,  priestorové  videnie,  rozlišovanie  zvuku,  udržiavanie  rovnováhy,  rozlišovanie  čuchových  podnetov,  rozdelenie  pozornosti,  praktické  myslenie,  písomný  a  slovný  prejav,  prispôsobivosť,  flexibilitu,  sebakontrolu,  sebaovládanie,  samostatnosť,  kultivovanosť  vystupovania  a  vzhľadu,  istotu  a  pohotovosť  vystupovania.  Požiadavky  sú  kladené  aj  na  rozlišovanie  farieb  a  farebných  odtieňov,    samostatné  myslenie  a  odolnosť  voči  senzorickej  záťaži.

            Štúdium  v  odbore  4219  M  Lesníctvo  nie  je  vhodné  pre  žiakov  s  ochorením  obmedzujúcim  výkon  tejto  pracovnej  pozície.  Presné  posúdenie  zdravotného  stavu  s  následným  odporúčaním  alebo  neodporúčaním  výkonu  tejto  pozície  je  možné  iba  po  konzultácii  s  lekárom.

            Absolventi  získajú  schopnosť  komunikovať  minimálne  v  jednom  cudzom  jazyku,  riešiť  problémové  úlohy  a  pracovať  v  skupine.  Aktívne  sa  zapájať  do  spoločnosti  a  svoje  vedomosti    a  zručnosti  priebežne  aktualizovať.  Budú  schopní  prijímať  zodpovednosť  za  vlastnú  prácu  a  za  prácu  ostatných.  Po  absolvovaní  vzdelávacieho  programu  získajú  zručnosti  pri  práci  s  osobným  počítačom  a  internetom.  Naučia  sa  efektívne  využívať  informačné  a  komunikačné  technológie  pre  svoj  osobný  rast  a  výkonnosť  v  práci.

            Po  ukončení  štúdia  získava  absolvent  maturitné  vysvedčenie.  Môže  pokračovať  v  štúdiu  pre  absolventov  štvorročných  učebných  odborov  v  rámci  denného  alebo  diaľkového  štúdia  na  úrovni  ISCED  5.  Svoju  kvalifikáciu  môže  zvyšovať  aj  rôznymi  vzdelávacími  cestami  na  ISCED  4  prípadne  môže  získať  aj  inú  kvalifikáciu  ako  je  kvalifikácia  v  danom  študijnom  odbore.

Po  absolvovaní  vzdelávacieho  programu  absolvent  disponuje  týmito  kompetenciami: 

 

Kompetencie  absolventa 

 

Absolvent  študijného  odboru  42  19  M    Lesníctvo  –  zameranie  lesnícka  prevádzka  po  absolvovaní  vzdelávacieho  programu  disponuje  týmito  kompetenciami:

              Kľúčové  kompetencie

  a)  Komunikatívne  a  sociálno-interakčné  spôsobilosti
                  Absolvent  má:

-  vyjadrovať  a  zdôvodňovať  svoje  názory,  rozumieť  bežnému  a  odbornému  ústnemu  a  písomnému  prejavu  druhých,

-  reprodukovať  a  interpretovať  prečítaný  alebo  vypočutý  text  v  materinskom  a  cudzom  jazyku,  formulovať  svoje  myšlienky  zrozumiteľne  a  súvislo,  v  písomnom  prejave  prehľadne  a  jazykovo  správne

-  podať  výklad  a  popis  konkrétneho  objektu,  veci  alebo  činnosti,  zúčastňovať  sa  aktívnej  diskusii,  formulovať  svoje  názory  a  postoje,

-  vyjadrovať  sa  nielen  podrobne  a  bohato,  ale  aj  krátko  a  výstižne,  komunikovať  zreteľne  a  kultivovane na primeranej  odbornej  úrovni,

-  ovládať  základy  komunikácie  v  cudzom  jazyku  pre  základné  pracovné,  životné  a  spoločenské  uplatnenie  podľa  potrieb  a  charakteru  príslušnej  odbornej  kvalifikácie  a  prehlbovať  svoju  jazykovú  spôsobilosť,

-  vedieť  samostatne  rozhodovať  o  úprave  informačného  materiálu  vzhľadom  na  druh  oznámenia  a  širší  okruh  užívateľov,  dodržiavať  jazykové  a  štylistické  normy,

-  spracovávať  bežné  administratívne  písomnosti  a  pracovné  dokumenty,  štylizovať  listy  (formálne,  neformálne),  informačné  útvary  (inzerát,  oznam),  vyplňovať  formuláre  (životopis,  žiadosť),

-  navrhovať  návody  k  činnostiam,  písať  odborné  materiály  a  dokumenty  v  materinskom  a  cudzom  jazyku,  používať  odbornú  terminológiu  a  symboliku,

-  osvojovať  si  grafickú  a  formálnu  úpravu  písomných  prejavov,

- spracovávať  písomné  textové  informácie  (osnova,  výpisky,  denník)  a  materiály  podľa  účelu  oznámenia  a  s  ohľadom  na  potreby  užívateľa,  ovládať  prácu  s  príručkami,  učebnicami,  odborným  textom  a  primerane  ich  interpretovať,

-  orientovať  sa,  získavať,  rozumieť  a  aplikovať  rôzne  informácie,  posúdiť  ich  význam  v  osobnom  živote  a  v  povolaní,  využívať  svoje  vedomosti  pri  riešení  bežných  problémových  situácií,

-  vyhľadávať  a  využívať  jazykové  a  iné  výrazové  prostriedky  pri  riešení  zadaných  úloh  a  tém  v  cudzom  jazyku,

- vedieť  prijímať  a  tvoriť  text,  chápať  vzťahy  medzi  rečovou  situáciou,  témou  a  jazykovým  prejavom  v  materinskom  a  cudzom  jazyku,

- rozlišovať  rôzne  druhy  a  techniky  čítania,  ovládať  orientáciu  sa  v  texte  a  jeho  rozbor  z  hľadiska  kompozície  a  štýlu  v  materinskom  a  cudzom  jazyku,

- ovládať  užívateľské  operácie  pri  práci  s  počítačom  na  úrovni  spotrebiteľa  a  vnímať  digitálnu  gramotnosť  ako  východisko  pre  celoživotné  vzdelávanie,

- pochopiť  a  vyhodnocovať  svoju  účasť  na  procese  vzdelávania  a  jeho  výsledku,  ktorý  zabezpečuje  právo  voľného  pohybu  občana  žiť,  študovať  a  pracovať  v  podmienkach  otvoreného  trhu  práce,

- pochopiť  a  osvojiť  si  metódy  informačnej  a  komunikačnej  technológie  včítane  možnosti  učenia  sa  formou  on-line,  využívať  informačné  zdroje  poskytujúce  prístup  k  informáciám  a  príležitostiam  na  vzdelávanie  v  celej  Európe,

- oboznámiť  sa  s  motivačnými  vzdelávacími  programami,  ktoré  sú  zamerané  na  riešenie  problémov  a  poskytovanie  prístupných  príležitostí  pre  celoživotné  vzdelávania,  ktoré  vytvára  možnosť  virtuálnej  komunikácie  medzi  lokálnymi  komunitami, rozvíjať  svoju  tvorivosť,  vyjadrovať  sa  a  vystupovať  v  súlade  so  zásadami  kultúry  prejavu  a  správania  sa.

 

b)    Intrapersonálne  a  interpersonálne  spôsobilosti

                    Absolvent  má:

- významne  sa  podieľať  na  stanovení  zodpovedajúcich  krátkodobých  cieľov,  ktoré  smerujú  k  zlepšeniu  vlastnej  výkonnosti,

- vedieť  samostatne  predkladať  jednoduché  návrhy  a  projekty,  formulovať,  pozorovať,  triediť  a  merať    a  formulovať  hypotézy,

- overovať  a  interpretovať  získané  údaje,

- rozhodovať  o  princípoch  kontrolného  mechanizmu,

- rozvíjať  vlastnú  aktivitu,  samostatnosť,  sebapoznanie,  sebadôveru  a  reproduktívne  myslenie,  posudzovať  reálne  svoje  fyzické  a  duševné  možnosti,  odhadovať  dôsledky  svojho  konania  a  správania  sa  v  rôznych  situáciách,

- samostatne  predkladať  návrhy  na  výkon  práce,  za  ktorú  je  zodpovedný,  zmerať  vlastnú  činnosť  na  dodržiavaní  osobnej  zodpovednosti  a  dosiahnutie  spoločného  cieľa  v  pracovnom  kolektíve,

- predkladať  primerané  návrhy  na  rozdelenie  jednotlivých  kompetencií  pre  ostatných  členov  tímu  a  posudzovať  spoločne  s  učiteľom  a  s  ostatnými,  či  sú  schopní  určené  kompetencie  zvládnuť,

- ovládať  základy  modernej  pracovnej  technológie  a  niesť  zodpovednosť  za  prácu  v  životnom  prostredí,  jeho  ochranu,  bezpečnosť  a  stratégiu  jeho  rozvoja,

- samostatne  pracovať  a  zapájať  sa  do  práce  kolektívu,  riadiť  jednoduchšie  práce  v  menšom  kolektíve,  niesť  zodpovednosť  aj  za  prácu  druhých,  pracovať  v  tíme  a  podieľať  sa  na  realizácii  spoločných  pracovných  a  iných  činností,

- vytvárať,  objasňovať  a  aplikovať  hodnotový  systém    a  postoje,  reagovať  adekvátne  na  hodnotenie  svojho  vystupovania  a  spôsobov  správania  zo  strany  iných  ľudí,  prijímať  rady  a  kritiky,

- určovať    vážne  nedostatky  a  kvality  vo  vlastnom  učení,  pracovných  výkonoch  a  osobnostnom  raste,

- stanovovať  si  ciele  a  priority  podľa  svojich  osobných  schopností,  záujmov,  pracovnej  orientácie  a  životných  podmienok,

- plniť  plán  úloh  smerujúci  k  daným  cieľom  a  snažiť  sa  ich  vylepšovať  formou  využívania  sebakontroly,  sebaregulácie,  sebahodnotenia  a  vlastného  rozhodovania,

- overovať  získané  poznatky,  kriticky  posudzovať  názory,  postoje  a  správanie  druhých,

- mať  zodpovedný  vzťah  k  svojmu  zdraviu,  starať  sa  o  svoj  fyzický  a  duševný  rozvoj,  byť  si  vedomý  dôsledkov  nezdravého  životného  štýlu  a  závislostí,

- prijímať  a  plniť  zodpovedne  dané  úlohy,

- predkladať  spolupracovníkom  vlastné  návrhy  na  zlepšenie  práce,  bez  zaujatosti  posudzovať  návrhy  druhých, prispievať  k  vytváraniu  ústretových  medziľudských  vzťahov,  predchádzať  osobným  konfliktom,  nepodliehať  predsudkom  a  stereotypom  v  prístupe  k  druhým.

 

c)    Schopnosť  tvorivo  riešiť  problémy

              Absolvent  má:

- objasňovať  formou  systematického  poznávania  najzávažnejšie  rysy  problémov,  využívať  za  týmto  účelom  rôzne  všeobecne  platné  pravidlá,  pochopiť  zadanie  úlohy  alebo  určiť  jadro  problému  a  získať  informácie  potrebné  k  riešeniu,  navrhnúť  spôsob  riešenia,  zdôvodniť  ho,  vyhodnotiť  a  overiť  správnosť  zvoleného  postupu,

-  získavať  samostatným  štúdiom  všetky  nové  informácie  vzťahujúce  sa  priamo  k  objasneniu  neznámych  oblastí  problému,

-  zhodnotiť  význam  rozmanitých  informácií,  samostatne  zhromažďovať  informácie,  vytriediť  a  využiť  len  tie,  ktoré  sú  pre  objasnenie  problému  najdôležitejšie,  zvažovať  výhody  a  nevýhody  navrhovaných  riešení,

-  určovať  najzávažnejšie  rysy  problému,  zvažovať  rôzne  možností  riešenia,  ich  klady  a  zápory  v  danom  kontexte  aj  v  dlhodobejších  súvislostiach,  stanoviť  kritériá  pre  voľbu  konečného  optimálneho  riešenia,

-  vedieť  vybrať  vhodné  postupy  pre  realizáciu  zvoleného  riešenia  a  dodržiavať  ho,  uplatňovať  pri  riešení  problému  rôzne  jednoduché  metódy  myslenia  a  myšlienkových  operácií,

-  poskytovať  ľuďom  informácie  (oznamovanie,  referovanie, rozprávanie,  vyučovanie),

-  vedieť  ovplyvňovať  ľudí  (prehováranie,  presvedčovanie), spolupracovať  pri  riešení  problémov  s  inými  ľuďmi.

 

d)    Podnikateľské  spôsobilosti

              Absolvent  má:

-  pochopiť  podstatu  a  princíp  podnikania,  mať  predstavu  o základných právnych,  ekonomických,  administratívnych,  osobnostných  a etickýchaspektoch  súkromného  podnikania,   

- orientovať  sa  v  rôznych  štatistických  údajoch  a  vedieť  ich  využívať  prevlastné  podnikanie,  interpretovať  základné  informácie  o  prieskumetrhu,  reklame  a  cieľoch  podnikania,

- samostatne  plánovať  finančné  prostriedky  vzhľadom  na  potreby  a  cielepodnikania,  viesť  systém  jednoduchého  a  podvojného  účtovníctva a stratégiu  odpisov,  využívať  poradenské  a  sprostredkovateľské  služby  tak,  v  oblasti  sveta  práce  ako  aj  v  oblasti  vzdelávania, edieť  získavať  a  vyhodnocovať  informácie  o  pracovných a  vzdelávacích  príležitostiach,  

- vedieť  efektívne  využívať  všetky  informačné  zdroje,  vrátane  skúseností  iných  a  svoje  vlastné,  na dosiahnutie  priaznivého  výsledku hospodárenia,

- ovládať  právne  predpisy  v  oblasti  obchodných  a  pracovnoprávnych  vzťahoch,  poznať  všeobecné  práva  a  povinnosti  zamestnávateľov  a  pracovníkov,

- pracovať  so  základnými  informáciami  v  cudzom  jazyku,

- rozpoznávať  a  rozvíjať  kvality  riadiaceho  zamestnanca  s  aspektom  na  komunikatívne  schopnosti,  asertivitu,  kreativitu  a  odolnosť  voči  stresom,  primerane  komunikovať  s  potencionálnym  zamestnávateľom,  prezentovať  svoj  odborný  potenciál  a  svoje  odborné  ciele,

- vedieť  vystihnúť  princípy  odmeňovania  a  oceňovania  aktívnych  a  tvorivých  zamestnancov  a  motivovať  ich

- ovládať  princípy  priebežnej  kontroly,  diagnostiky  skutočného  stavu  a  úrovne  podniku,

- využívať  zásady  konštruktívnej  kritiky,  vedieť  primerane  kritizovať,  ale  aj  znášať  kritiku  od  druhých,

- ovplyvňovať  druhých  a  koordinovať  ich  úsilie,

- operatívne  sa  rozhodovať  a  prijímať  opatrenia,

- vykonávať  aj  nepopulárne,  ale  správne    opatrenia  a  rozhodnutia,  identifikovať  a  riešiť  aj  sporné  problémy  (nevyhýbať  sa  ich  riešeniu),  poznať  vlastné  chyby  a  byť  schopný  sebareflexie,  myslieť  systémovo  a  komplexne,

- rešpektovať  právo  a  zodpovednosť,  vedieť  vystihnúť  podstatu,  realitu,  fakty,  predvídať  dôsledky,

- mať  zodpovedný  postoj  k  vlastnej  profesijnej  budúcnosti  a  ďalšiemu  vzdelávaniu,  uvedomovať  si  význam  celoživotného  učenia  a  byť  pripravený  prispôsobovať  sa  k  zmeneným  pracovným  podmienkam,

- sledovať  a  hodnotiť  vlastný  úspech  vo  svojom  učení,  prijímať  hodnotenie  výsledkov  svojho  učenia  zo  strany  iných  ľudí,

- poznať  možnosti  ďalšieho  vzdelávania,  hlavne  v  odbore  prípravy  a  povolaní,

- mať  prehľad  o  možnostiach  uplatnenia  na  trhu  práce  v  danom  odbore,  cieľavedomé  a  zodpovedne  rozhodovať  o  svojej  budúcej  profesií  a  vzdelávacej  ceste,

- mať  reálnu  predstavu  o  pracovných  a  iných  podmienkach  v  odbore,  o  požiadavkách  zamestnávateľov  na  pracovné  činnosti  a  vedieť  ich  porovnávať  so  svojimi  predstavami  a  reálnymi  predpokladmi,

- dokázať  vyhľadávať  a  posudzovať  podnikateľské  príležitosti  v  súlade  s  realitou  trhového  prostredia,  svojimi  predpokladmi  a  ďalšími  možnosťami

 

e  )  Spôsobilosť  využívať  informačné  technológie

                      Absolvent  má:

-  Ovládať  počítač,  poznať  jeho  základné  časti,  a  spôsob  jeho  obsluhy,  pochopiť  základné  informácie  o  štruktúre  a  fungovaní  počítača,  zoznámiť  sa  s  rôznymi  druhmi  počítačových  programov  a  spôsobom  ich  obsluhy,

-  ovládať  obsluhu    periférnych  zariadení  potrebných  pre  činnosť  používaného  programu,

-  pracovať  so  základnými  a  aplikačnými  funkciami  programu  potrebného  pre  výkon  povolania,

-  vyhľadávať  vhodné  informačné  zdroje  a  potrebné  informácie,

-  vybrať  kvantitatívne  matematické  metódy  (bežné,  odborné  a  špecifické),  ktoré  sú  vhodné  pri  riešení  danej  úlohy  alebo  situácie,

-  graficky  znázorňovať  reálne  situácie  a  úlohy,  kde  takéto  znázorňovanie  pomáha  pri  kvantitatívnom  riešení  úlohy,

-  komunikovať  elektronickou  poštou,  využívať  prostriedky  online  a  offline  komunikácie,

-  evidovať,  triediť  a  uchovávať  informácie  tak,  aby  ich  mohol  využívať  pri  práci,

-  chrániť  informácie  pred  znehodnotením  alebo  zmanipulovaním,

-  posudzovať  vierohodnosť  rôznych  informačných  zdrojov,  kriticky  pristupovať  k  získaným  informáciám  a  byť  mediálne  gramotný. 

 

f)  Spôsobilosť  byť  demokratickým  občanom

                    Absolvent  má:

-  porozumieť  systémovej  (globálnej)  podstate  sveta    na  primeranej  úrovni,

-  uvedomiť  si  a  rešpektovať,  že  telesná,  citová,  rozumová  i  vôľová  zložka  osobnosti  sú  rovnocenné  a  vzájomne  sa  dopĺňajú,

-  konať  zodpovedne,  samostatne  a  iniciatívne,  nielen  vo  svojom  vlastnom  záujme,  ale  aj  vo  verejnom  záujme,

-  poznať  a  rešpektovať,  že  neexistuje  iba  jeden  pohľad  na  svet,

-  orientovať  sa  na  budúcnosť  vo  svojom  vzťahu  k  Zemi,  chápať  význam  životného  prostredia  pre  človeka  a  konať  v  duchu  udržateľného  rozvoja,

-  uvedomiť  si,  že  rozhodnutia,  ktoré  sa  príjmu  a  činy,  ktoré  vykonajú  jednotlivci  alebo  členovia  skupiny,  budú  mať  vplyv  na  globálnu  prítomnosť  a  budúcnosť,

-  poznať,  uznávať  a  podporovať  alternatívne  vízie  vo  vzťahu  k  udržateľnému  rozvoju,  ľudskému  zdraviu  a  zdraviu  našej  planéty,  uznávať  hodnotu  života,  uvedomovať  si  zodpovednosť  za  vlastný  život  a  spoluzodpovednosť  pri  ochrane  života  a  zdravia  iných,

-  uvedomiť  si  a  čiastočne  pochopiť  globálne  podmienky,  rozvoj  a  trendy  súčasného  sveta,

-  pochopiť  globálnu  povahu  sveta  a  úlohu  jednotlivca  v  ňom,  rozvoj  masovokomunikačných  prostriedkov,  dopravných  prostriedkov,  masovej  turistiky  a  komunikačných  systémov,

-  chápať  problémy  zachovania  mieru,  bezpečnosti  jednotlivcov,  národov  a  štátov,  zachovávania  a  ochrany  životného  prostredia,  vyčerpania  nerastných  surovín,  liečenia  civilizačných  nemocí,  populačnej  explózie  v  rozvojových  krajinách,  drogovej  závislosti  najmä  mladistvých,  sexuálnej  výchovy  a  pozitívne  pristupovať  k  riešeniu  týchto  problémov,

-  uvedomiť  si  a  orientovať  sa  v  problematike  nerovnomerného  hospodárskeho  rozvoja,  etnických,  rasových  a  náboženských  konfliktov,  terorizmu  a  navrhovať  cesty  na  ich  odstránenia,

-  chápať  pojmy  spravodlivosť, ľudské  práva  a  zodpovednosť,  aplikovať  ich  v  globálnom  kontexte,

-  tvorivo  riskovať,  primerane  kritizovať,  jasne  sa  stavať  k  riešeniu  problémov,  rýchle  sa  rozhodovať,  byť  dôsledný,  inšpirovať  druhých  pri  vyhľadávaní  podnetov,  iniciatív  a  vytváraní  možností,

-  dodržiavať  zákony,  rešpektovať  práva  a  osobnosť  druhých  ľudí,  ich  kultúrne  špecifiká,  vystupovať  proti  neznášanlivosti,  xenofóbií  a  diskriminácií,

-  konať  v  súlade  s  morálnymi  princípmi  a  zásadami  spoločenského  správania,  prispievať  k  uplatňovaniu  hodnôt  demokracie,  chápať  pojmy:  spravodlivosť,  ľudské  práva  a  zodpovednosť  a  aplikovať  ich  v  globálnom  kontexte,

-  uvedomovať  si  vlastnú  kultúrnu,  národnú  a  osobnostnú  identitu,  pristupovať  s  toleranciu  k  identite  druhých,

-  zaujímať  sa  aktívne  o  politické  a  spoločenské  dianie  u  nás  a  vo  svete,

-  uznávať  tradície  a  hodnoty  svojho  národa,  chápať  jeho  minulosť  i  súčasnosť  v  európskom  a  svetovom  kontexte

-  podporovať  hodnoty  miestnej,  národnej,  európskej  a  svetovej  kultúry  a  mať  i  nim  vytvorený  pozitívny  vzťah.

 

Všeobecné  kompetencie

                      Absolvent  má:

-  zvoliť  komunikatívnu  stratégiu  adekvátnu  komunikačnému  zámeru,  podmienkam  a  normám  komunikácie,

-  vyjadrovať  vhodným  spôsobom  svoj  úmysel,  prezentovať  sám  seba,  podávať  a  získavať  ústne  alebo  písomne  požadovanú  alebo  potrebnú  informáciu  všeobecného  alebo  odborného  charakteru,  zapájať  sa  do  diskusie,  obhajovať  svoj  názor,  pohotovo  reagovať  na  nepredvídané  situácie  (otázka,  rozhovor,  anketa),  uplatňovať  verbálne  a  neverbálne  prostriedky,  spoločenskú  a  rečovú  etiku  a  zdôvodňovať  zvolené  riešenie  komunikačnej  situácie,

-   ovládať  základné  –  najčastejšie  používané  lexikálne  a  gramatické  prostriedky,  rozumieť  gramatickým  menej  frekventovaným  lexikálnym  a  gramatickým  javom  a  vedieť  ich  aj  používať,  samostatne  tvoriť  súvislé  hovorené  a  písané  prejavy,

-   získať  informácie  z  prečítaného  a  vypočutého  textu  (určiť  hlavnú  tému  alebo  myšlienku  textu,  rozlíšiť  základné  a  vedľajšie  informácie),  dokázať  text  zaradiť  do  niektorých  z  funkčných  štýlov,  orientovať  sa  v  jeho  stavbe,

-   uvádzať  správne  bibliografické  údaje  a  citáty,  spracovať  písomné  informácie  najmä  odborného  charakteru,

-   pracovať  s  Pravidlami  pravopisu  a  inými  jazykovými  príručkami,

-   chápať  literárne  dielo  ako  špecifickú  výpoveď  o  skutočnosti  a  o  vzťahu  človeka  k  nej,

-   vytvárať  si  predpoklady  pre  estetické  vnímanie  skutočnosti,

-   vytvoriť  si  pozitívny  vzťah  k  literárnemu  umeniu,  založený  na  interpretácii  ukážok  z  umeleckých  diel,  na  osvojení  podstatných  literárnych  faktov,  pojmov  a  poznatkov,

-   pristupovať  k  literatúre  ako  k  zdroju  estetických  zážitkov,  uplatňovať  estetické  a  ekologické  hľadiská  pri  pretváraní  životného  prostredia,  podieľa  sa  na  ochrane  kultúrnych  hodnôt,

-   v  oblasti  jazykovej  poznať  a  používať  zvukové  a  grafické  (pravopisné)  prostriedky  daného  jazyka,  slovnú  zásobu  včítane  vybranej  frazeológie  v  rozsahu  daných  tematických  okruhov,  vybrané  morfologické  a  syntaktické  javy,  základné  spôsoby  tvorby  slov  (odvodzovanie  a  skladanie  slov),  vybrané  javy  z  oblasti  štylistiky,

-   v  oblasti  pragmatickej  používať  osvojené  jazykové  prostriedky  v  súvislých  výpovediach  a  v  obsahových  celkoch  primerane  s  komunikatívnym  zámerom,

-   s  aspektom  na  strategickú  kompetenciu  vedieť  vhodne  reagovať  na  partnerove  podnety,  odhadovať  významy  neznámych  výrazov,  používať  kompenzačné  vyjadrovanie,  pracovať    so  slovníkom  (prekladovým,  výkladovým)  a  používať  iné  jazykové  príručky  a  informačné  zdroje,

-   v  oblasti  socio-lingvistickej  vedieť  komunikovať  v  rôznych  spoločenských  úlohách,  bežných  komunikatívnych  situáciách,  používať  verbálne  a  neverbálne  výrazové  prostriedky  v  súlade so socio-kultúrnym  úzusom  danej  jazykovej  oblasti,  preukázať  všeobecné  kompetencie  a  komunikatívne  kompetencie  prostredníctvom  rečových  schopností  na  základe  osvojených  jazykových  prostriedkov  v  komunikatívnych  situáciách  v  rámci  tematických  okruhov,  preukázať  úroveň  receptívnych  (vrátane  interaktívnych)  a  produktívnych  rečových  schopností,

-   chápať  nutnosť  svojho  úspešného  zapojenia  sa  do  spoločenskej  deľby  práce  a  oceniť  prospešnosť  získavania  nových  spôsobilostí  po  celý  čas  života,

-   mať  základné  sociálne  návyky  potrebné  na  styk  s  ľuďmi  a  prakticky  uplatňovať  pri  styku  s  ľuďmi  spoločensky  uznávané  normy,

-   uvedomovať  si  svoju  národnú  príslušnosť  a  svoje  ľudské  práva,  mať  ochotu  rešpektovať  práva  iných  ľudí,

-   chápať  princípy  fungovania  demokratickej  spoločnosti  a  postupy,  ako  sa  občan  môže  aktívne  zapojiť  do  politického  rozhodovania  a  ovplyvňovať  verejné  záležitosti  na  rôznych  úrovniach  (štát  –  región  –  obec),

-   v  praxi  uplatňovať  humanitné  zásady  vzťahov  medzi  ľuďmi  a  ekologické  zásady  vo  vzťahu  k  životnému  prostrediu,

-   vytvárať  si  vlastní  filozofické  a  etické  názory  ako  základ  na  sústavnejšiu  a  dokonalejšiu  orientáciu  pri  posudzovaní  a  hodnotení  javov  ľudského  a  občianskeho  života,

-   rozumieť  matematickej  terminológii  a  symbolike  (množinovému  jazyku  a  pojmom  z  matematickej  logiky)  a  správne  ju  interpretovať  a  používať  z  nariadení,  zákonov,  vyhlášok  a  matematiky,

-   vyhľadávať,  hodnotiť,  triediť,  používať  matematické  informácie  v  bežných  profesných  situáciách  a  používať  pritom  výpočtovú  techniku  a  prístupné  informačné  a  komunikačné  technológie,

-   osvojiť  si  vyskytujúce  sa  pojmy,  vzťahy  a  súvislosti  medzi  nimi,  osvojiť  si  postupy  používané  pri  riešení  úloh  z  praxe,

-   cieľavedome  pozorovať  prírodné  javy,  vlastnosti  látok  a  ich  premeny,

-   rozvíjať  finančnú  a  mediálnu  gramotnosť,

-   rozlišovať  fyzikálnu  a  chemickú  realitu,  fyzikálny  a  chemický  model,

-   vedieť  opísať  osvojené  prírodovedné  poznatky  a  vzťahy  medzi  nimi,  používať  správnu  terminológiu  a  symboliku,  porozumieť  prírodným  zákonom,

-   aplikovať  získané  prírodovedné  poznatky  i  mimo  oblasti  prírodných  vied  (napr.  v  odbornom  vzdelávaní,  praxi,  každodennom  živote),

-   poznať  využitie  bežných  látok  v  priemysle,  poľnohospodárstve  a  v  každodennom  živote  a  ich  vplyv  na  zdravie  človeka  a  životné  prostredie,

-   chápať  umenie  ako  špecifickú  výpoveď  umelca,  chápať  prínos  umenia  a  umeleckého  zážitku  ako  dôležitú  súčasť  života  človeka,  vedome  vyhľadávať  a  zúčastňovať  sa  kultúrnych  a  umeleckých  podujatí,  vedieť  vyjadriť  verbálne  svoj  kultúrny  zážitok,  vyjadriť  vlastný  názor  a  obhájiť  ho,

-   vytvoriť  si  pozitívny  vzťah  ku  kultúrnym  hodnotám,  prírode  a  životnému  prostrediu  a  aktívne  sa  podieľať  na  ich  ochrane,

-   prejavovať  aktívne  postoje  k  vlastnému  všestrannému  telesnému  rozvoju  predovšetkým  snahou  o  dosiahnutie  optimálnej  úrovne  telesnej  zdatnosti  a  vlastnú  pohybovú  aktivitu  spojiť  s  vedomím  potreby  sústavného  zvyšovaniu  telesnej  zdatnosti  a  upevňovania  zdravia,

-   uvedomovať  si  význam  telesného  a  pohybové  zdokonaľovania,  vnímať  krásu  pohybu,  prostredia  a  ľudských  vzťahov,

ovládať  a  dodržiavať  zásady  pomoci,  zabrániť  úrazu  a  poskytnúť  prvú  pomoc  pri  úraze,  uplatňovať  pri  športe  a  pobyte  v  prírode  poznatky  z  ochrany  a  tvorby  životného  prostredia.  

 

  Odborné  kompetencie

a)      Požadované  vedomosti 

                    Absolvent  má:           

-  ovládať  a  používať  odbornú  terminológiu  svojho  odboru,

-  poznať  základné  zložky  lesného  ekosystému,

-  poznať  biologické,  chemické,  biochemické,  fyzikálne,  ekologické,  biotechnické  a  ďalšie  zákonitosti  významné  pre  štúdium  a  odborné  riešenie  technologických  v  procesov  v  lesnom  hospodárstve,

-  poznať  a  vedieť  vysvetliť  biologickú,    chemickú  a  fyzikálnu  podstatu  procesov prebiehajúcich  v  lesných  ekosystémoch,  v  populáciách  a  v  organizmoch  rastlín  a  živočíchov,

-  vysvetliť  základné  prírodné  javy,  súvisiace  s  vegetačnými  činiteľmi  prostredia,  a  vplyv  meteorologických  a  klimatických  faktorov  na  tieto  javy,

-  poznať  jednotlivé  druhy  živočíchov  v  lesnom  ekosystéme,  ich  vplyv  na  les    a  ich  hospodársky  a  spoločenský  význam,

-  poznať  významné  lesné  dreviny,  ich  morfologické  znaky,  ekologické  požiadavky,  areály  rozšírenia    a  ich  hospodársky  a  spoločenský  význam,

-  ovládať  zásady  konvenčného  a  ekologického  pestovania  lesov,  chovu    lesnej  zveri,

-  vedieť  diagnostikovať  najčastejšie  a  významne  rozšírené  prejavy  chorôb,  škodcov    a  škodlivých  činiteľov  lesných  drevín  a  lesnej  zveri,

-  definovať  princípy  preventívnych  opatrení  a  poznať  ochranu  proti  ich  vplyvu  na  lesné  dreviny  a  živočíchy  v  lese  s  ohľadom  na  používané  technológie  a  výrobné  oblasti,

-  rozoznať  a  charakterizovať  bežné  druhy  materiálov,  surovín,  strojových  súčiastok,    mechanizmov  strojov  a  zariadení  a  spôsoby  ich  využitia  v  lesníckej  prevádzke,

-  poznať  základné  druhy  pesticídov  a  hnojív  využívaných  v  lesnom  hospodárstve,  zásady  ich  aplikácie  vo  vzťahu  k  životnému  prostrediu,

-  vedieť  charakterizovať  a  poznať  lesný  reprodukčný  materiál,  jeho  zdroje,  kategórie  a  jeho  využitie,

-  poznať  základné  vlastnosti  rastlinných  a  živočíšnych  produktov  lesa,  hlavne  drevnej  hmoty,    spôsoby  ich  úpravy,  uchovávania,  skladovania  a  distribúcie,

-  poznať  princíp  práce  mechanizmov  minimalizačných  technológií  pestovania  lesných  drevín,

-  vedieť  nadväznosť  a  fungovanie  strojov  a  zariadení  liniek  používaných  v  technologických  procesoch  pestovania  lesa  a  lesnej  ťažby,

-  vysvetliť  fyzikálne  a  technické    základy  zloženia  strojov  a  zariadení  používaných  v  lesnom  hospodárstve,

-  poznať  základné  druhy  mechanizmov  a  ich  zloženie  pre  konvenčné    technológie používané  v  lesnom  hospodárstve,

-  vedieť  charakterizovať  správne  používanie  mechanizmov    lesnej  výrobe  pri  základných  pracovných  operáciách  v  lesných  škôlkach,  pri  ošetrovaní  kultúr,  výchovnej  a  obnovnej  ťažbe,  sústreďovaní,  doprave  a  manipulácii  drevnej  hmoty,

-  poznať  bežné  elektrické  zariadenia  najmä  z  hľadiska  noriem  a  predpisov  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia,

-  ovládať  technologickú  prípravu  výroby  na  úseku  pestovných,  ťažbových,  dopravných  a  ochranárskych  činností,

-  poznať  oblasť  technického  riadenia  výroby,  najmä  využívaním  lesného  hospodárskeho  plánu,

-  poznať  a  vedieť  význam  a  náležitosti  programu  starostlivosti  o  lesy  -  lesného  hospodárskeho  plánu,  jeho  využitie,  úpravy  a  zásady  vedenia  lesnej  hospodárskej  evidencie,

-  ovládať  systém  riadenia  prác  na  úseku  semenárstva,  škôlkárstva,  zalesňovania,  ochrany  kultúr,  výchovy  a  obnovy  lesných  porastov,

-  ovládať  systém  riadenia  prác  v  rámci  výchovnej  a  obnovnej  ťažby,  vrátane  vyznačovania  ťažieb,  sústreďovania,  dopravy  a  manipulácie  drevnej  hmoty  na  skladoch  i  predaj  výrobkov  lesnej  výroby  v  trhovom  hospodárstve,

-   ovládať  systém  prác  v  oblasti  riadenia  údržieb  a  opráv  dopravných  komunikácií  a  ostatných  lesných  stavieb,  kontrolu  technického  stavu  a  údržby  strojov  a  zariadení  používaných  pri  obhospodarovaní  lesa,  tiež  v  oblasti  riadenia  poľovníctva  s  vyhotovovaním  plánu  chovu  a  lovu  a  odborným  sprevádzaním  pri  love,

-  ovládať  základné  právne  normy  súvisiace  s  lesným  hospodárstvom  a  využívať  ich  pri  riadení  výroby,

-  poznať  základné  ekonomické  pojmy  a  kategórie,

-  popísať  podstatu  a  princípy  fungovania  trhovej  ekonomiky,

-  popísať  podstatu  podnikateľskej  činnosti,

-  orientovať  sa  v  právnych  formách  podnikania  a  charakterizovať  ich,

-  posúdiť  vhodné  formy  podnikania  lesnom  hospodárstve,

-  charakterizovať  podstatu  podniku,  jeho  postavenie  na  trhu,  základné  podnikové činnosti,

-  charakterizovať  štruktúru  národného  hospodárstva  a  činitele  ovplyvňujúce  jeho úroveň,

-  vysvetliť  a  načrtnúť  podstatu  ekonomického  prístupu  a  konania  vo  výrobnej nevýrobnej  sfére   v  lesnom  hospodárstve,

-   definovať,  popísať  a  vedieť  používať  ekonomické  zákonitostí  a  zásady  podnikania,

-   postupy  vedenia  jednotlivých  dokladov  o  materiálových  a  finančných prostriedkoch  v  lesnom  podniku  a  uplatňovať  ich  pri  nákupe  surovín,  materiálov,  v  technologických  postupoch  a  pri  predaji  produktov,

-   ovládať  základy  organizácie  a  riadenia  výroby,  hlavne  riadenia  malých  podnikov  a  menších  pracovných  kolektívov,

-  poznať  základné  právne  poznatky  a  ich  aplikáciu  v  právnych  vzťahoch  súvisiacich  s  podnikaním,  pracovno-právnymi  a  občianskymi  vzťahmi

-  vedieť  sa  orientovať  v  pracovných  návodoch,  katalógoch,  metodikách,  technickej  dokumentácii,  odbornej  literatúre  a  internetovej  sieti  o  nových  poznatkoch  súvisiacich  s  hospodárením  v  lese,

-  vedieť  využívať  výpočtovú  techniku  na  pracovisku,  hlavne  aktívne  používať  základné  užívateľské  programy  používané  v  lesnom  hospodárstve  pri  hospodárení  v  lese,

-  ovládať  zásady  bezpečnosti  ochrany  zdravia  pri  práci,  ochrany  pred  požiarom  a  ochrany  životného  prostredia  pri  technológiách  používaných  pri  pestovaní  lesa,  pri  lesnej  ťažbe,  pri  údržbe  strojov  a  zariadení,    pri  používaní  pesticídov  i    pri  love  poľovnej  zveri,

-   poznať  zásady  efektívneho  a  hospodárneho    využívania  surovín,  palív,    energie,  materiálov,  strojov  a  zariadení,

-   poznať  a  vedieť  predchádzať  možným  rizikám  a  zdrojom  negatívnych  vplyvov  na  ekológiu  a  životné  prostredie  vyplývajúcich  z  používaných  technológií  pri  hospodárení  v  lesných  ekosystémoch,

-  vedieť  kontrolovať  a  evidovať  práce  vykonané  v  pestovnej  činnosti  a  výrobe  dreva,  zásoby  dreva  a  jeho  pohyb,  materiálové  zásoby,  údržbu  a  opravy  strojov  a  zariadení,  dopravných  komunikácií  a  ostatných  lesných  stavieb,  vybavenie  pracovísk  z  hľadiska  BOZP,

-  poznať  základy  psychológie,  sociológie,  ekonómie  a  kultúry  práce,

-  vedieť  vyvodzovať  závery  z  ekonomických  rozborov  a  využívať  ich  pri  riadení  a  kontrole  výroby,

-  vedieť  viesť  doklady  prvotnej  evidencie,  pripravovať  podklady  pre  automatizované  spracovanie  informácií  a  využívať  získané  výsledky,

poznať  spôsoby  hodnotenia  množstva  a  kvality  vykonanej  práce  a  vedieť  stanoviť  odmenu  za  vykonanú  prácu.

    

b)      Požadované  zručnosti

        Absolvent  vie:                                                                                  

-  preukázať  schopnosť  uplatňovať    osvojené  vedomosti    zo  zákonitostí  vývoja  živých  organizmov  v  praktických  úlohách  pestovania    lesov,  zisťovania  stavu  lesa  a  chovu  lesnej  zveri  so  zámerom  zabezpečiť  kvalitné  výsledky,  výnosy  a  úžitkovosť  s  uplatňovaním  ekologických  a  environmentálnych  princípov  ochrany  životného  prostredia,  ochrany  a  tvorby  krajiny,

-  kontrolovať,  posúdiť,  regulovať  (usmerňovať)  a  hodnotiť  stav  prostredia  lesných    ekosystémov,

-  vykonávať  preventívne  opatrenia,

-  vykonávať  základné  opatrenia  pri  výskyte  a  odstraňovaní  následkov  ekologických  havárií,

-  vykonávať  obsluhu  a  nastavovanie  základných  parametrov  strojového  a  technologického  zariadenia    používaného  v  lesnom  hospodárstve,

-  navrhnuť  -  pripraviť,  riadiť,    evidovať,  kontrolovať  a  hodnotiť  pracovné  operácie  pri  používaní  rôzneho  náradia,  strojov,  mechanizačných  prostriedkov    a  technologických  liniek  pri  hospodárení  v  lese,

-  vykonávať  všetky  potrebné  práce  pri  obhospodarovaní  lesa  v  základných  lesníckych  činnostiach,

-  zvoliť  najefektívnejší  pracovný  postup  pri  vykonávaní  pracovných  operácií,

-  vykonávať  vyznačovanie  výchovných  a  obnovných  ťažieb,

-  vykonávať  sortimentáciu  surového  dreva  na  stojato  i  na  odvozných  miestach,

-  riadiť  motorové  vozidlo  skupiny  B,

-  ovládať  prácu  s  jedno  mužnou  motorovou  pílou  a  krovinorezom,

-  ovládať  brokové  a  guľové  poľovnícke  zbrane,

-  viesť  predpísané  záznamy  a  evidenciu,

-  vytvárať  organizačné  a  materiálne  podmienky  pre  realizáciu    poľovnej  činnosti  a  ďalšie  služby  vykonávané  v  rámci  hospodárenia  v  lese,

-  využívať  informačné  technológie  pri  riešení  odborných  úloh,

-  postupovať  v  zmysle  zásad    bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdravia  pri  práci,  ochrany  pred  požiarom  a  ochrany  životného  prostredia,

-  postupovať  hospodárne  pri  manipulácii  s  materiálmi,  energiou,  strojmi  a  zariadeniami,

-  docieliť  (zdokonaliť)  dodržiavanie  technologickej  a  pracovnej  disciplíny,

-  vykonávať  kvalifikovane  odborné  práce,  racionálne  riešiť  problémové  situácie,

-  dodržiavať  normy,  parametre  kvality  procesov,  výrobkov  alebo  služieb

-  používať  a  aplikovať  základné  ekonomické  pojmy,

-  ovládať  prvky  organizačnej  a  riadiacej    práce,

-  využívať  právne  normy    v  podnikaní  vo  svojom  odbore,

-  posudzovať  podnikateľské  príležitosti  a  konfrontovať  ich  so  svojimi  možnosťami,

-  využívať dostupné  softwarové  vybavenie  pri  riešení  praktických  úloh,

-  využívať  informačné  médiá  pri  vyhľadávaní  pracovných  príležitostí,

-  zosúlaďovať  vlastné  priority  s  požiadavkami  pre  výkon  povolania  a  možnosťami  zvyšovania  kvalifikácie.

 

c)      Požadované  osobnostné  predpoklady,  vlastnosti  a  schopnosti                                                                             

            Absolvent  sa  vyznačuje:

-  dôslednosťou,  schopnosťou  pracovať  s  druhými  ľuďmi  na  dosiahnutie  spoločného  cieľa  a  zodpovednosťou  pri  riešení  pracovných  povinností,  za  vlastnú  prácu  i  prácu  iných

-  samostatnosťou  pri  práci,  samostatným  riešením  bežných  úloh,  riešiť  problémy,                                              plánovať,    posúdiť  a  určiť  postup  činnosti,  rozhodovať  sa  vybraním z  viacerých                možností  a  určiť  priority,

-  schopnosťou  prehlbovať  vlastné  vzdelanie  a  zvyšovať  výkonnosť

-  manuálnou  zručnosťou  pri  práci  s  ručným  náradím,  prístrojmi  i  softwérovým  vybavením  používaným  v  lesníctve,

-  kreatívnym  myslením,  vie  byť  pohotový,  primerane  rýchlo  reagovať  na  každú  situáciu,  správne    a  včas  robiť  závery  a  rozhodovať  sa,

-  schopnosťou  integrácie,    adaptability  a  mobility,

-  organizačnými  a  komunikatívnymi  vlastnosťami,  prispôsobivosťou  k  zmenenej  situácii  v  nových  pracovných  podmienkach  a  schopnosťou  bez  problémov  prechádzať  z  jednej  činnosti  na  inú,

-  schopnosťou  zaujímať  správny  a  racionálny  postoj  k  riešeniu  problémov,  rozhodne  a  rozvážne  konať,

-  vhodným  sociálnym  správaním  a  prejavmi,  vie  viesť  dialóg,  byť  ústretový,  tolerantný  a  má  kultúrne          vystupovanie,

-  schopnosťou  získavať  informácie,  pochopiť  pokyny  a  inštrukcie,  podstatu  i  súvislosti  vecí,  poskytovať  informácie  a  dávať  pokyny,

-  sebadisciplínou,  sebapoznávaním,  sebareguláciou  a  sebakontrolou,

-  potrebnou  dávkou  sebadôvery  a  pozitívnym  prístupom  k  povinnostiam.

-  schopnosťou  pracovať  s  textovým  a  databázovým  programom  počítača,

-  schopnosťou  pracovať  s  číslami,  operovať  s  číslami,  obchodovať,  merať,  zaznamenávať,  posudzovať  a  vyberať  údaje. 

 

  UČEBNÝ  PLÁN  ŠTUDIJNÉHO  ODBORU  42 19 M  lesníctvo  zameranie  01

  Lesnícka  prevádzka

  Počet  týždenných  vyučovacích  hodín

Kategórie  vzdelávacích  oblasti  v  delení  predmetov

Počet  týždenných  vyučovacích  hodín  v  ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné  vzdelávanie:

20

17

13

10

60

Jazyk  a  komunikácia:

9

9

8

8

34

slovenský  jazyk  a  literatúra  b)

3

3

3

3

12

Prvý  cudzí  jazyk  I.    b,c)

3

3

3

3

12

Druhý  cudzí  jazyk  II.  b,c)

3

3

2

2

10

Človek  a  hodnoty 

1

1

-

-

2

etická  výchova/náboženská  výchova  b,d)

1

1

-

-

2

Človek  a  spoločnosť:

2

2

1

-

5

dejepis

1

1

-

-

2

občianska  náuka

1

1

1

-

3

Človek  a  príroda:

 

3

-

-

-

3

fyzika

1

-

-

-

 

chémia

1

-

-

-

1

biológia

1

-

-

-

1

Matematika  a  práca  s  informáciami:

3

3

2

-

8

matematika  b)

2

2

2

-

6

informatika  b)

1

1

-

-

2

Zdravie  a  pohyb:

2

2

2

2

8

telesná  a  športová  výchova 

2

2

2

2

8

Odborné  vzdelávanie:

 

 

 

 

 

Odborné  predmety  –  celkom  :

01  –  lesnícka  prevádzka

T  –  Teória

PC  –  Praktické  cvičenia

UP  –  Učebné  praxe 

T/PC/UP

7/4/3

Ʃ      14

 

 

T/PC/UP

10/4/3

Ʃ      17

 

 

T/PC/UP

12/5/3

Ʃ      20

 

 

T/PC/UP

17/4/1,5

Ʃ    22,5

 

 

T/PC/UP

46/17/10,5

Ʃ      73,5

 

Odborné  predmety 

    7/4

10/4

12/5

17/4

46/17/63

ekológia 1/- - - - 1/-

lesnícka  botanika  e)

1/1

2/1

-

-

3/2

lesnícka  zoológia  e)

1/1

2/1

-

-

3/2

náuka  o  lesnom  prostredí

2/1

1/1

-

-

3/2

stroje  a  zariadenia  e)

2/1

-

-

-

2/1

motorové  vozidlá - 2/- - - 2/-

pestovanie  lesov  e)

-

-

2/1

3/1

5/2

lesné  ťažba  e)

-

-

2/1

2/1

4/2

hospodárska  úprava  lesov  e)

-

-

2/1

2/1

4/2

ochrana  lesov  a  prírody  e)

-

-

2/1

2/-

4/1

ekonomika  a  riadenie  lesného  hospodárstva  e)

-

-

2/1

2/1

4/2

právna  náuka 

-

1/-

-

-

1/-

poľovníctvo  e)

-

2/1

-

-

2/1

právne  normy  v  lesnom  hospodárstve 

-

-

-

2/-

2/-

informačné  systémy  v  lesníctve 

-

-

-

2/-

2/-

Praxe  spolu

3

3

3

1,5

10,5

učebná  prax  e,  f)

3

1,5

1,5

1,5

7,5

odborná  prevádzková  prax  f)

-

1,5

1,5

-

3

Voliteľné  predmety  h)  -  01

-

-

2/-

2/-

4/-

podnikanie  v  lesníctve

-

-

-

2/-

2/-

lesné  škôlkarstvo

-

-

2/-

-

2/-

•            Spolu

34

34

33

32,5

133,5

Účelové  kurzy  g)

27

27

18

-

72

kurz  ochrany  života  a  zdravia

-

-

18

-

18

kurz  pohybových  aktivít  v  prírode 

15

15

-

-

30

účelové  cvičenie  -  kurz  ochrany  života  a  zdravia

12

12

-

-

24

 

Prehľad  využitia  týždňov

 

Činnosť

1.  ročník

2.  ročník

3.  ročník

4.  ročník

Vyučovanie  podľa  rozpisu

33

33

33

30

Akademický  týždeň 

 

 

 

1

Maturitná  skúška

-

-

-

2

Časová  rezerva(účelové  kurzy,  opakovanie  učiva,  exkurzie,  výchovno-vzdelávacie  akcie  a  i.) 

3

3

3

2

Učebná  prax  (  UPX  )

4

2

2

2

Odborná    prevádzková  prax  (  OPX  )

2

2

0

Prevádzková  individuálna  prax  (PIP)*

(1)

(1)

(1)

(1)

Spolu  týždňov

40

40

40

37

*  PIP  sa  vykonáva  súbežne  s  teoretickým  vyučovaním

 

UČEBNÝ  PLÁN  ŠTUDIJNÉHO  ODBORU  4219M  lesníctvo  zameranie  02

Krajinná  ekológia

 

Počet  týždenných  vyučovacích  hodín

Kategórie  vzdelávacích  oblasti  v  delení  predmetov

Počet  týždenných  vyučovacích  hodín  v  ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné  vzdelávanie:

20

17

13

10

60

Jazyk  a  komunikácia:

9

9

8

8

34

slovenský  jazyk  a  literatúra  b)

3

3

3

3

12

Prvý  cudzí  jazyk  I.    b,c)

3

3

3

3

12

Druhý  cudzí  jazyk  II.  b,c)

3

3

2

2

10

Človek  a  hodnoty 

1

1

-

-

2

etická  výchova/náboženská  výchova  b,d)

1

1

-

-

2

Človek  a  spoločnosť:

2

2

1

 

5

dejepis

1

1

-

-

2

občianska  náuka

1

1

1

-

3

Človek  a  príroda:

3

-

-

-

3

fyzika

1

-

-

-

1

chémia

1

-

-

-

1

biológia

1

-

-

-

1

Matematika  a  práca  s  informáciami:

3

3

2

-

8

matematika  b)

2

2

2

-

6

informatika  b)

1

1

-

-

2

zdravie  a  pohyb:

2

2

2

2

8

telesná  a  športová  výchova 

2

2

2

2

8

Odborné  vzdelávanie:

 

 

 

 

 

Odborné  predmety  –  celkom  :

02  –  krajinná  ekológia

T  –  Teória

PC  –  Praktické  cvičenia

UP  –  Učebné  praxe 

T/PC/UP

7/4/3

Ʃ      14

 

 

T/PC/UP

10/4/3

Ʃ      17

 

 

T/PC/UP

12/5/3

Ʃ      20

 

 

T/PC/UP

17/4/1,5

Ʃ    22,5

 

 

T/PC/UP

45/18/10,5

Ʃ      73,5

 

Odborné  predmety

    7/4

10/4

12/5

17/4

47/18/65

ekológia   1/- - - - 1/-

lesnícka  botanika  e)

1/1

2/1

-

-

3/2

lesnícka  zoológia  e)

1/1

2/1

-

-

3/2

náuka  o  lesnom  prostredí

2/1

1/1

-

-

3/2

stroje  a  zariadenia  e)

2/1

-

-

-

2/1

motorové  vozidlá - 2/- - - 2/-

pestovanie  lesov  e)

-

-

2/1

3/1

5/2

lesné  ťažba  e)

-

-

2/1

2/1

4/2

hospodárska  úprava  lesov  e)

-

-

2/1

2/1

4/2

ochrana  lesov  a  prírody  e)

-

-

2/1

-

2/1

ochrana  prírody

-

-

-

2/-

2/-

ekonomika  a  riadenie  lesného  hospodárstva  e)

-

-

2/1

2/1

4/2

právna  náuka 

-

1/-

-

-

1/-

poľovníctvo  e)

-

2/1

-

-

2/1

informačné  systémy  v  lesníctve  P.  voĺ.

-

-

-

2/-

2/-

Praxe  spolu

3

3

3

1,5

10,5

učebná  prax  e,  f)

3

1,5

1,5

1,5

7,5

odborná  prevádzková  prax  f)

-

1,5

1,5

-

3

Voliteľné  predmety  h)  -  02

 

 

2/-

3/1

5/1

aplikovaná  krajinná  ekológia

-

-

2/-

2/1

4/1

právne  normy  v  životnom  prostredí

-

-

-

1

1/-

•            Spolu

34

34

33

32,5

133,5

Účelové  kurzy  g)

27

27

18

-

72

kurz  ochrany  života  a  zdravia

-

-

18

-

18

kurz  pohybových  aktivít  v  prírode 

15

15

-

-

30

účelové  cvičenie  -  kurz  ochrany  života  a  zdravia

12

12

-

-

24

 

      Prehľad  využitia  týždňov

Činnosť

1.  ročník

2.  ročník

3.  ročník

4.  ročník

Vyučovanie  podľa  rozpisu

33

33

33

30

Akademický  týždeň 

-

-

-

1

Maturitná  skúška

-

-

-

2

Časová  rezerva(účelové  kurzy,  opakovanie  učiva,  exkurzie,  výchovno-vzdelávacie  akcie  a  i.) 

3

3

3

2

Učebná  prax  (  UPX  )

4

2

2

2

Odborná    prevádzková  prax  (  OPX  )

0

2

2

0

Prevádzková  individuálna  prax  (PIP)*

(1)

(1)

(1)

(1)

Spolu  týždňov

40

40

40

37

*  PIP  sa  vykonáva  súbežne  s  teoretickým  vyučovaním

 

Poznámky  k  učebnému  plánu  : 

a.)  Počet  týždenných  vyučovacích  hodín  je    minimálne  33  hodín  a  maximálne  35  hodín,  za  celé  štúdium  minimálne  132  hodín,  maximálne  140  hodín.  Školský  rok  trvá  40  týždňov,  výučba  v  študijných  odboroch  sa  realizuje  v  1.,  2.  a  3.  ročníku  v  rozsahu  33  týždňov,  v  4.  ročníku  v  rozsahu  30  týždňov.  Časová  rezerva  sa  využije  na  opakovanie  a  doplnenie  učiva,  na  športovo-vzdelávacie  kurzy,  na  tvorbu  projektov,  exkurzie,  učebné  a  odborné  praxe,  atď.  a  v  poslednom  ročníku  na  absolvovanie    maturitnej  skúšky.

b.)  Trieda  sa  môže  deliť  na  skupiny  podľa  súčasne  platnej  legislatívy. 

c.)  Vyučuje  sa  jeden  povinný  cudzí  jazyk  -  jazyk  anglický,  nemecký,  resp.    ruský  a  jeden  povinne  voliteľný  cudzí  jazyk  -  anglický,  nemecký,  resp.    ruský.  Výučba  prvého  cudzieho  jazyka  sa  realizuje  minimálne  v  rozsahu  3  týždenných  vyučovacích  hodín  v  ročníku.  Výučba  druhého  cudzieho  jazyka  sa  realizuje  minimálne  v  rozsahu  3  týždenných  vyučovacích  hodín  v  1.  a  2.  ročníku  a  minimálne  v  rozsahu  2  týždenných  vyučovacích  hodín  v  3.  a  4.  ročníku  .

d.)  Predmety  etická  výchova/náboženská  výchova  sa  vyučujú  podľa  záujmu  žiakov  v  skupinách  podľa  platnej  legislatívy 

e.)  Praktická  príprava  sa  vykonáva  za  účelom  osvojovania  požadovaných  praktických  zručností  a  činností  pre  výkon  budúceho  povolania.  Realizuje  sa  formou  praktických  cvičení  (  v  odborných  učebniach,  v  lesných  porastoch,  v  účelových  objektoch  a  zariadeniach  školy,  v  laboratóriách  a  pod.),  učebnej  praxe,  odbornej  prevádzkovej  praxe  a  prevádzkovej  individuálnej  praxe.  Praktická  príprava  sa  realizuje  v  školských  lesoch  Kysihýbel  a  u  zamestnávateľov  v  lesníckej  prevádzke  (  Štátne  lesy  aj  neštátne    lesnícke  subjekty).  Na  cvičeniach  a  praxi  sa  žiaci  delia  do  skupín,  najmä  s  ohľadom  na  bezpečnosť  a  ochranu  zdravia  pri  práci  a  na  hygienické  požiadavky  podľa  platných  predpisov.  Počet  žiakov  na  jedného  učiteľa  sa  riadi  platnou  legislatívou. 

f.)  Učebná  prax  a  odborná  prevádzková  prax  sa  vykonávajú  v  ucelených,  spravidla  týždenných  blokoch,  alebo  ako  celodenné  praktické  cvičenia  z  hlavných  odborných  predmetov.  Prevádzková  individuálna  prax  sa  vykonáva  súbežne  s  teoretickým  vyučovaním. 

g.)  Povinnou  súčasťou  výchovy  a  vzdelávania  sú  účelové  kurzy.  Účelové  kurzy  sa  realizujú  v  rámci  časovej  rezervy  v  školskom  roku  alebo  v  rámci  praxe,  ak  konkrétny  kurz  priamo  súvisí  s  obsahom  učiva  predmetu  prax.    Obsah  učiva  sa  realizuje    účelovými  cvičeniami  resp.  samostatným  kurzom  na  ochranu  človeka  a  prírody.  V  1.  a  v  2.  ročníku  sa  konajú  telovýchovné  kurzy  a  cvičenia,  v  3.  ročníku  sa  koná  samostatný  kurz  Ochrana  človeka  a prírody

h.)  Žiaci  si  môžu  podľa  záujmu  a  potrieb  v  rámci  jednotlivých  zameraní  a  ročníkov    vybrať  predmety.  Povinne  voliteľnými  v  štvrtom  ročníku  sú  právne  normy  v  lesnom  hospodárstve  a  informačné  systémy  v  lesníctve.  Nepovinne  predmety  sú  podnikanie  v  lesníctve  a  lesné  škôlkarstvo. Na  štúdium  voliteľných  predmetov  možno    vytvárať  skupiny  žiakov  z  rôznych  tried  alebo  ročníkov.  Voliteľné  predmety  sú    klasifikované. 

i.)  Žiaci  v  každom  ročníku  absolvujú  exkurzie  (1  až  2  dni  v  školskom  roku)  na  prehĺbenie,  upevnenie  a  rozšírenie  poznatkov  získaných  v  teoretickom  vyučovaní.  Exkurzie  sú  súčasťou  výchovno-vzdelávacieho  procesu.  Pripravuje  a  vedie  ich  učiteľ,  ktorého  vyučovací  predmet  najviac  súvisí  s  obsahom  exkurzie. 

          j.)  Maturitná  skúška  sa  organizuje  podľa  platnej  školskej  legislatívy.                

 

Všetky  Školské  vzdelávacie  programy  sú  k  nahliadnutiu  a  preštudovaniu  na  sekretariáte  riaditeľa  SOŠ  na  ulici  Akademickej  č.  16.