STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA BANSKÁ ŠTIAVNICA

 

ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ STREDISKO

 

Kontakt:

Základné informačné stredisko Stredná lesnícka škola

Akademická ul. č. 16

969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 045/691 11 31-32

 

ÚRADNÉ HODINY

– kopírovacie služby (ZIS)

– výpožičné hodiny Školskej knižnice Strednej odbornej školy lesníckej

         dopoludnia popoludní

 

PONDELOK 6:45 – 7:45 13:30 – 14:30

UTOROK     6:45 – 7:45 13:30 – 14:30

STREDA      6:45 – 7:45 13:30 – 14:30

ŠTVRTOK    6:45 – 7:45 13:30  14:30

PIATOK             –––                        –––

 

 

Základné informačné stredisko vedecko-technických a ekonomických informácií bolo zriadené na základe rozhodnutia odboru školstva bývalého S KNV v Banskej Bystrici, opatrením č.: ŠKOL 799/1973 – ek/Lo zo dňa 3. IX. 1973 podľa výnosu MŠK zo dňa 11. VII. 19698, číslo: 22678/68-II/3. Úlohy novo vzniknutého strediska boli zakotvené v štatúte strediska. Išlo hlavne o zbieranie informácií potrebných na rozvoj študijných odborov vyučovaných na lesníckych školách, získavanie, uchovávanie, dokumentačné a rešeršné spracovávanie a rozširovanie vedecko technických a ekonomických poznatkov. Zahrňovalo predovšetkým činnosť knihovnícku, dokumentačnú, študijnú, publikačnú, reprodukčnú. Tiež zabezpečovalo sprístupnenie informácií z knižnej a časopiseckej literatúry, firemnej technickej literatúry, výskumných prác a prác SOČ, vytváranie fondu odborných učebníc lesníckych škôl, učebných plánov. Vybavenie strediska v tom čase tvorili reprografické prístroje typu Pyloris, Rominor a Costar.

Vymenované úlohy s určitými obmenami a rozšíreniami v podstate zabezpečuje ZIS dodnes, pričom činnosť strediska zabezpečujú v súčasnosti dvaja pracovníci. Základné informačné stredisko slúži zamestnancom a študentom školy. Nachádza sa tu odborná knižnica, kde si študenti môžu zapožičať tituly kníh z rôznych vedných odborov, ale aj beletriu. Knižnica je zložená z pôvodnej knižnice strediska a učiteľskej knižnice, ktorá sa nachádza v zborovni školy. Súčasný knižný fond predstavuje 13 780 kníh. V knižnici jemožné si zapožičať okrem knižných titulov aj brožúry rôznej tematiky, SOČ študenstké odborné práce, záverečné práce VOŠ a periodiká (40 titulov) vydávané u nás i v Českej republike. Sú to predovšetkým časopisy zamerané na lesníctvo, poľovníctvo, ekológiu , životné prostredie, ale aj na iné oblasti napr. výpočtovú techniku. Z českých periodík sú to napríklad Lesnictví, Myslivost, Ekologie a příroda, Střelecká revue a pod. Odber denníkov musel byť z finančných dôvodov zrušený. Výpožička napr. za rok 2004 tvorilo napr. vyše 2.600 kníh a časopisov. Ťažisko výpožičiek spočíva hlavne v časopisoch, pretože sú aktuálne a knižný fond je pomerne zastaralý, aj keď sa neustále obnovuje. Obnova fondu je viazaná na rozpočet školy, resp. príspevky zo združenia Schola silva, alebo sponzorov. Napr. za uplynulý rok bolo zakúpených 113 kusov kníh.

Stredisko zabezpečuje aj vypožičiavanie literatúry prostredníctvom Medzi knižničnej výpožičnej služby ( z univerzitných a vedeckých knižníc na Slovensku, prípadne z Matice slovenskej a pod.) – v prípade ak hľadaná kniha nie vo fonde strediska, a tiež aj vyhotovovanie rešerší k danej problematike. V budúcnosti sa počíta so zabezpečovaním medzinárodnej knižničnej služby hlavne z Českej republiky, o ktorú je veľký záujem. V súčasnosti okrem zamestnancov a študentov našej školy ju začínajú navštevovať hojnejšie aj študenti vysokých škôl a to: M. Bella v Banskej Bystrici a TU vo Zvolene.

Okrem služieb súvisiacich s knižnicou poskytuje stredisko aj reprografické práce, kopírovanie a väzbu dokumentov a rôznych písomností a to či už napríklad do hrebeňovej väzby, tepelnej väzby, prípadne neperforovanej väzby, laminovanie materiálov a podobne. Sú tu vydávané aj informačné a študijné materiály škole a Domove mládeže, taktiež stredisko zabezpečuje prezentáciu školy na rôznych podujatiach napr. výstavách a vykonávajú sa tu rôzne práce súvisiace s administratívou a chodom školy a Botanickej záhrady.