O projekte

                       Národný projekt: ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

 

                                    Kód ITMS projektu: 26110130548

                                    Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

                                    Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

                                    Cieľ: Konvergencia

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na stredných odborných školách (SOŠ) vo vybraných skupinách odborov a tiež celkové zvýšenie kvality OVP vo všetkých skupinách odborov, ktoré sú v kompetencii Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

Na realizácii projektu sa podieľajú:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)

Vyššie územné celky (VÚC)

Stredné odborné školy (SOŠ)

7 zamestnávateľských zväzov: RÚZ, AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽK, SPPK

 

Národný projekt sa prioritne zameriava na nasledujúce skupiny odborov:

Hutníctvo, Získavanie zemských zdrojov

Strojárstvo

Elektrotechnika

Technická chémia silikátov

Technická a aplikovaná chémia

Potravinárstvo

Spracúvanie dreva

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Poľnohospodárstvo

 

Geografické umiestnenie projektu v celom cieli Konvergencia:

 

 

V národnom projekte sa pozornosť sústreďuje na tri kľúčové oblasti:

 

1. Obsahová prestavba vzdelávania na SOŠ  s využitím inovatívnych metód a výučby         

V rámci obsahovej prestavby vzdelávania bude SOŠ poskytnutý digitalizovaný učebný obsah a moderná technická infraštruktúra pre 321 škôl, bude vyškolených 321 učiteľov a zabezpečený       program mobility pre pedagógov, ktorí sa podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú dopracované normatívy pre zadefinované skupiny odborov.

 

2. Prepojenie vzdelávania na SOŠ s potrebami praxe za účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií

Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou bude zapojených minimálne 250 zamestnávateľov, 7 zamestnávateľských zväzov a 800 učiteľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno -           komunikačné technológie a nové formy vyučovania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnosti pri výbere povolania bude spracovaná mapa uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regiónoch         a krajoch a to v podobe portálu. Zároveň bude vytvorených 21 praktických centier odborného vzdelávania a prípravy s najmodernejším vybavením.

 

3. Podpora kariérového poradenstva na SOŠ za účelom orientácie žiaka na potreby praxe

Podpora kariérového poradenstva prioritne znamená novú definíciu role kariérového poradcu na SOŠ a to ako sprievodcu žiaka trhom práce. Bude preto vypracovaná metodológia jeho činnosti   a návrh hodnotenia účinnosti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v novom systéme vyškolených 400 kariérových poradcov.

 

 

Výsledky projektu majú dlhodobý a preventívny efekt na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí.

 

Aktivita 2.1.: Zapojenie zástupcov zamestnávateľov prostredníctvom profesijných a stavovských organizácií

 

Cieľom aktivity je prepojenie vzdelávania na stredných odborných školách s potrebami praxe prostredníctvom zapojenia profesijných a stavovských organizácií, pilotné overenie vybraných súčastí duálneho systému v pilotných Centrách OVP a príprava na jeho postupné zavádzanie v podmienkach SR.

 

Cieľová skupina:

 

1.         Žiaci SOŠ: 2 100 osôb v rámci využívania didaktických pomôcok v rámci pilotného overovania duálneho systému vzdelávania v 21 pilotných COVP

2.        Pedagogickí zamestnanci: 800 osôb v celom cieli Konvergencia

 

Výstupom aktivity bude systémové riešenie účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií na úlohách v rámci reformy odborného vzdelávania  a prípravy, prostredníctvom zapojenia nimi delegovaných odborníkov, ktorí budú úspešní v rámci konkurzov na pracovné pozície v rámci odbornej aktivity národného projektu A 2.1 zameranej na riešenie úloh, na ktorých spolupracujú profesijné a stavovské organizácie v rámci reformy OVP.

 

Výstupy aktivity nájdu uplatnenie:

o    vo všetkých skupinách odborov v kompetencii ŠIOV - všetkých SOŠ v cieli Konvergencia,

o    na SOŠ, ktoré pripravujú žiakov na povolanie vo vybraných skupinách odborov pre účely národného projektov RSOV,

o    na SOŠ, ktorých súčasťou sú Centrá odborného vzdelávania a prípravy vybrané pre účely pilotného overenia v rámci národného projektu RSOV.

 

Štruktúra aktivity:            

o    Čiastková aktivita 2.1.1.:

Zmluvy o spolupráci so zapojenými profesijnými a stavovským organizáciami.

Aktivita je zameraná na formalizovanie zmluvných vzťahov uzatvorením Zmlúv o spolupráci so zapojenými profesijnými a stavovskými organizáciami, ktorými sú: RÚZ, AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽK a SPPK. Predmetom zmluvy bude dohodnutie podmienok spolupráce profesijnej a stavovskej organizácie na odborných aktivitách národného projektu. V prípade úprav zmluvných vzťahov v budúcnosti budú uzatvárané dodatky.

o    Čiastková aktivita 2.1.2.:

Potreby trhu práce (identifikácia kvantitatívnych  predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní) a uplatnenie absolventov SOŠ.

Čiastková aktivita 2.1.2. nadväzuje na požiadavky vyplývajúce zo zákona 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení v nasledujúcich úlohách:
 

·         spolupráca pri tvorbe analýz a prognóz vývoja trhu práce,

·         príprava podkladov pre vypracovanie požiadaviek trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu.

 
 
2.1.2.A.:
Činnosť pracovných skupín
Odborné podklady sa využijú:
 

·         ako vstupy do verejného obstarávania aj pre činnosť dodávateľa

·         na zaškolenie PZ v rámci 2.1.6. na prepájanie vzdelávania a trhu práce

 
2.1.2.B.: 
Úlohou aktivity je dodanie a využívanie plnenia poskytnutého dodávateľom – položky „Potreby trhu práce (identifikácia kvantitatívnych  predpokladov zamestnávateľov na štúdijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní) a uplatnenie absolventov SOŠ“ a „Nástroj pre zber dát pre zisťovanie potrieb trhu práce a uplatnenia absolventov“
 

·         Model a metodika zberu dát pre identifikáciu kvantitatívnych  predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní.

·         Model a metodika identifikácie kvantitatívnych  predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní (transformácia do určovania potrieb študijných a učebných odborov vrátane súvisiaceho využitia pre 2.1.3. Plán výkonov škôl).

·         Model a metodika sledovania uplatnenia absolventov.

·         Vytvorenie nástrojov pre implementáciu modelu a metodiky identifikácie kvantitatívnych  predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní.

·         Vytvorenie nástrojov pre implementáciu modelu a metodiky sledovania uplatnenia absolventov.

·         Zber dát 2013.

·         Analýza 2013.

·         Implementácia zistení zo zberu dát a analýzy 2013 (identifikácia kvantitatívnych  predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní, sledovanie uplatnenia absolventov).

·         Zber dát 2014.

·         Analýza 2014.

·         Implementácia zistení zo zberu dát a analýzy 2014 (identifikácia kvantitatívnych  predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní, sledovanie uplatnenia absolventov).

·         Zber dát 2015.

·         Analýza 2015.

·         Implementácia zistení zo zberu dát a analýzy 2015 (identifikácia kvantitatívnych  predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní, sledovanie uplatnenia absolventov).

2.1.2.C.: 
Predmetom aktivity je vyhodnotenie odbornej realizácie čiastkovej úlohy a spracovanie správy z vyhodnotenia odbornej realizácie čiastkovej úlohy za r. 2013, r. 2014 a r. 2015.
 
Stretnutia:
Stretnutia aktivity 2.1.2. prebiehajú na mesačnej báze. Pri stretnutiach zadáva     tímlíder aktivity úlohy, ktoré vychádzajú z harmonogramu práce. Na začiatku každého stretnutia sú tieto úlohy kontrolované a vyhodnocované. Obsahom stretnutí je taktiež riešenie problematiky spojenej s potrebami trhu práce.

 

o    Čiastková aktivita 2.1.3.:

Plán výkonov škôl.

Cieľom činnosti aktivity  je vypracovať metodiku na transformáciu kvalifikovaného odhadu o budúcich potrebách trhu práce (na základe výsledkov z predchádzajúcej aktivity podľa klasifikácie SK ISCO-08) do stanovenia  potrieb a kvantifikácie žiakov študijných a učebných odborov v členení podľa poskytovateľov vzdelania a krajov.
 
2.1.3.A.: 
Činnosť pracovných skupín spočíva v nasledujúcich aktivitách:
 

·         návrh modelu a metodiky nastavovania výkonov škôl

·         ďalšie odborné materiály resp. návrhy zmien pre podporu implementácie reformy odborného vzdelávania a prípravy (v prípade, ak relevantné)

·         podklady pre návrhy legislatívnych úprav pre 2.1.6. (ak relevantné)

·         vytvorenie plánov výkonov 2013

·         vytvorenie plánov výkonov 2014

·         vytvorenie plánov výkonov 2015

·         podklady pre návrhy legislatívnych úprav pre 2.1.6.

 
2.1.3.B.: 
Využitie výstupov pracovných skupín na úrovni rezortu resp. medzirezortnej spolupráce je jedným z predpokladov účinnosti / účelnosti vytvorených výstupov činnosťou pracovných skupín. V rámci tejto čiastkovej úlohy to znamená, že využijeme výsledky navrhovania výkonov škôlv rokoch 2013, 2014 a 2015 pre účely reformy odborného vzdelávania a prípravy tak, že že vytvoríme predpoklady  a iniciujeme zmeny v odbornom vzdelávaní a príprave, aby reflektovali potreby pracovného trhu.
 
2.1.3.C.: 
Na záver aktivít národného projektu prebehne vyhodnotenie odbornej realizácie čiastkovej úlohy za roky 2013, 2014 a 2015 za účelom spracovania záverečnej správy s návrhom odporúčaní. Počas realizácie čiastkovej úlohy bude priebežne spracovaný každoročný odpočet plnenia úlohy za spolupráce odborných zamestnancov  a výstup bude predkladaný riadiacemu výboru národného projektu.
 
 
Stretnutia:
Stretnutia aktivity 2.1.3. prebiehajú na mesačnej báze. Pri stretnutiach zadáva tímlíder aktivity úlohy, ktoré vychádzajú z harmonogramu práce. Na začiatku každého stretnutia sú tieto úlohy kontrolované a vyhodnocované. Obsahom stretnutí je taktiež riešenie problematiky spojenej s plánovaním výkonov.

 

o    Čiastková aktivita 2.1.4.:

Činnosť pracovných skupín, plnenie poskytnuté dodávateľom, využitie výstupov pracovných skupín na úrovni rezortu resp. medzirezortnej spolupráce a vyhodnotenie odbornej realizácie čiastkovej aktivity.

2.1.4.A.:
V súvislosti s reformou odborného vzdelávania a prípravy realizovanou v zmysle programového vyhlásenia vlády budú v rámci národného projektu zabezpečené nasledujúce činnosti a výstupy v spolupráci s profesijnými a stavovskými organizáciami:
 
a/ Centrá OVP a špecializácia SOŠ
 
b/ Pilotné overovanie duálneho systému
 
c/ Pasportizácia SOŠ
 
d/ Spätná väzba a iné
 
2.1.4.B.:
Úlohou čiastkovej aktivity je dodanie zariadenia a vybavenia (dlhodobý hmotný a nehmotný majetok – bežný výdavok, neodpisovaný majetok), spotrebného a prevádzkového materiálu a operatívneho lízingu pre pilotné Centrá OVP (21 ks).
V rámci prípravy národného projektu bola zapojením zástupcov profesijných a stavovských organizácií zrealizovaná predbežná analýza potrieb vybavenia pilotných COVP v rámci odborov 23 a 24 s indikatívnym zoznamom budúcich didaktických pomôcok pre pilotné overovanie duálneho systému vzdelávania. Na základe tejto predbežnej analýzy bola vyprofilovaná celková potreba vybavenia pre pilotné overovania duálneho systému vzdelávania.
 
2.1.4.C.:
Výstupy pracovných skupín využité na úrovni rezortu resp. medzirezortnej spolupráce sú jedným z predpokladov účinnosti / účelnosti vytvorených výstupov činnosťou pracovných skupín.
 
a/ Centrá OVP a špecializácia SOŠ

·         spracovanie odporúčaní a podpora ich implementácie na základe výsledkov návrhu tvorby centier OPV a satelitov centier OVP a špecializácie SOŠ pre zapojené SOŠ, pre ich zriaďovateľov, pre rezort a.p.


 
b/ Pilotné overovanie duálneho systému

·         spracovanie odporúčaní a podpora ich implementácie na základe výsledkov pilotného overenia duálneho systému pre zapojené SOŠ, pre ich zriaďovateľov, pre rezort a.p.


 
c/ Pasportizácia SOŠ

·         spracovanie odporúčaní a podpora ich implementácie na základe výsledkov z pasportizácie pre zapojené SOŠ, pre ich zriaďovateľov, pre rezort a.p.


 
d/ Spätná väzba a iné

·         spracovanie odporúčaní a podpora ich implementácie na základe spätnej väzby pre zapojené SOŠ, pre ich zriaďovateľov, pre rezort a.p.:

·         spätná väzba a podklady k budúcim revíziám ŠkVP pre zapojené SOŠ. Spätná väzba a podklady s návrhmi k tvorbe nových a možnej revízie   (modernizácie) existujúcich didaktických pomôcok (hmotné a nehmotné pomôcky) a učebných materiálov (učebnice, učebné pomôcky, učebné texty)


 
Vyhodnotenie odbornej realizácie čiastkovej aktivity.
Správa o vyhodnotení odbornej realizácie čiastkovej aktivity za rok 2013, 2014, 2015.
 
 
Delenie aktivity 2.1.4 : 
 

1.         Prepojenie vzdelávania na stredných odborných školách s potrebami praxe prostredníctvom zapojenia profesijných a stavovských organizácií, pilotné overenie vybraných súčastí duálneho systému na pilotných Centrách OVP  a postupné zavádzanie duálneho systému v podmienkach SR

 
1.A) Zamestnávateľ, stavovská organizácia a profesijná organizácia
 
1.B) 
1.B.1 Centrá OVP

Centrum OVP je pojem definovaný zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní v platnom znení. Pre účely tejto čiastkovej úlohy je centrum OVP chápané ako SOŠ, ktorá sa komplexne zameriava na prípravu absolventov pre daný sektor. Je to škola na ktorej sa bude organizovať zapojenie zamestnávateľov do procesu odborného vzdelávania.
Napríklad: centrum OVP: musí pripravovať v učebnom odbore auto opravár všetky jeho zamerania mechanik, elektrikár, karosár, lakovník – aby bolo komplexné centrum OVP. Škola musí mať aj k tomu potrebné vybavenie. Centrum OVP slúži aj ako skúšobné centrum pre všetky školy v regióne, ktoré vyučujú dané odbory pri záverečných ako aj maturitných skúškach. Centrum OVP je zodpovedné za komunikáciu so zamestnávateľmi v danom regióne ako aj za komunikáciu s  príslušnou stavovskou a profesijnou organizáciou. Centrum OVP by nemalo byť zamerané na rozdielne sektory (nemalo by byť zamerané na vyučovanie automechanikov a súčasne čašníkov).
Centrum OVP bude zodpovedné za prípravu záverečných skúšok, nových odborov, inováciu školských vzdelávacích programov a za rozvoj daného učebného alebo študijného odboru.
 
V súlade s aktivitou projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) 2.1.4 bolo navrhnutých 21 Centier OVP v rámci 6-tich skupín odborov (viď nižšie) mimo Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Odbory :

1.         Strojárstvo a Elektrotechnika  (SOPK)

2.        Drevospracujúci priemysel (RÚZ)

3.        Automobilový priemysel (SOPK)

4.        Stavebníctvo  (RÚZ)

5.        Poľnohospodárstvo (SPPK)

6.        Hutníctvo (RÚZ)


1.B.2 Koordinátori Centier OVP

Náplň činnosti koordinátora COV:
 

·         pravidelne sa zúčastňuje rokovania sektorovej rady,

·         zodpovedá za komunikáciu centra voči projektu,

·         zodpovedá za komunikáciu centra voči sektorovej rade,

·         aktualizuje a kontroluje databázy zamestnávateľov v regióne,

·         aktualizuje a kontroluje databázy škôl podobného zamerania,

·         aktualizuje a kontroluje databázy záverečných skúšok,

·         aktualizuje a kontroluje databázy žiakov centra OVP,

·         aktualizuje a kontroluje databázy základných škôl,

·         realizuje úlohy a rozhodnutia nadriadených orgánov,                   

·         predkladá správy o plnení úloh – raz týždenne,

·         pripravuje ročný plán centra OVP,

·         pripravuje mesačný plán centra OVP,

·         koordinuje prácu centra,

·         spolupracuje so zamestnávateľmi,

·         spolupracuje s ostatnými školami v regióne a v SR,

·         spolupracuje s vybranými základnými školami,

·         spolupracuje s odbornými komisiami projektu,    

·         spolupracuje s riadiacim tímom projektu,

·         pozná všetkých zamestnávateľov v regióne v danom sektore,

·         zabezpečuje aktualizáciu školských vzdelávacích programov podľa potrieb zamestnávateľov,

·         spolupracuje s príslušnou stavovskou organizáciou na vytvorení normatívu vybavenia, 

·         zabezpečuje odbornú prax pri trojročných odboroch: 1 a 2 ročník prax v škole, 3 ročník u zamestnávateľa,

·         zabezpečuje odbornú prax pri štvorročných odboroch: 1 a 2 ročník prax v škole, 3 a 4 ročník u zamestnávateľa,

·         spolupracuje pri zabezpečení stáže pedagógov,

·         spolupracuje pri zabezpečení umiestnenia žiakov po ukončení štúdia,

·         spolupracuje na vytvorení obsahu záverečnej skúšky a maturitnej skúšky,

·         zabezpečuje prípravu inštruktorov – koordinácia s projektovou skupinou,

·         koordinuje nábor žiakov,

·         spolupracuje pri zbere dát potrieb trhu práce,

·         spolupracuje pri stanovení výkonov škôl,

·         vytvára podmienky na vytvorenie konzorcia,

·         koordinuje hlavné úlohy centra - vzdelávanie žiakov, príprava žiakov na povolanie v danej skupine odborov,

·         koordinuje hlavné úlohy centra - vzdelávanie pedagógov v danej skupine odborov,

·         koordinuje hlavné úlohy centra - celoživotné vzdelávanie zamestnancov firiem,

·         koordinuje hlavné úlohy centra – zamestnanci,

·         koordinuje hlavné úlohy centra – inštruktori,

·         pripravuje zástupcov stavovských alebo profesijných organizácií pre záverečné skúšky a maturitné skúšky,

·         pripravuje rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,

·         nasadzuje  novinky z praxe do vzdelávacieho programu (obsah, učiteľov, systematický rozvoj učiteľov), zaučenie,

·         spolupracuje so základnými školami,

·         propaguje odborné vzdelávanie a prípravu, uplatnenia absolventov na trhu práce,

·         propaguje praktickú výchovu na školách,

·         pripravuje záujmové krúžky v spolupráci so strednými odbornými školami,

·         pripravuje exkurzie vo výrobných závodoch,

·         pripravuje dni otvorených dverí na centre,

·         pripravuje prezentácie profesií organizované na základných školách,

·         koordinuje spoluprácu s centrami voľného času,

·         koordinuje spoluprácu s  výchovnými poradcami,

·         koordinuje spoluprácu so strednými odbornými školami,

·         koordinuje spoluprácu so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami,

·         realizuje nábory žiakov na ZŠ,

·         vypracováva marketingový plán (nábor žiakov, aktivity na základných školách, záujmové krúžky, prezentácie profesií organizované na základných školách a pod.).


 
1.C) Pracovné skupiny projektu RSOV
1.C.1 Koordinačná sektorová rada

Členovia projektovej sektorovej rady
Mgr. Stanislav Pravda - Odborný garant aktivity 2.1
Július Hron – odborný poradca
Mgr. Michaela Žitnáková – odborný zamestnanec 2.1.4
Ing. Kováč Ladislav - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Ing. Peter Fečík - Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ)
Ing. Tatiana Bellová- Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK)
Mgr. Roman Conorto- Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR)
 
Úlohou koordinačnej sektorovej rady je vytvorenie metodík a materiálov  a zabezpečenie zavedenie prvkov duálneho systému vzdelávania v súlade s aktivitou 2.1.4  t. j. prepojenie vzdelávania na stredných odborných školách s potrebami praxe prostredníctvom zapojenia profesijných a stavovských organizácií, pilotné overenie vybraných súčastí duálneho systému na pilotných Centrách OVP  a postupné zavádzanie duálneho systému v podmienkach SR
1.C.2 Projektová sektorová rada

Sektorová rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len   „sektorová rada alebo SR“) je  pracovným a koncepčným odborným orgánom pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy v rozsahu odborných aktivít projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania (ďalej len „RSOV“). SR sa zriaďuje pre danú skupinu odborov vzdelávania a pre daný sektor hospodárstva. SR je poradným orgánom pre odborného garanta aktivity 2.1. RSOV. SR           a zriaďuje v súčinnosti s ostatnými aktivitami RSOV. Poslaním sektorovej rady je reprezentovať záujmy zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolaní, ktoré sú definované v projekte RSOV.
 
Štruktúra SR OVP:
Sektorovú radu tvorí:

1.         koordinátor SR,

2.        koordinátori COV pri stredných odborných školách (ďalej len „SOŠ“) nominovaných zamestnávateľmi do projektu RSOV,

3.        riaditelia  SOŠ,

4.        zástupcovia zamestnávateľov z daného sektoru hospodárstva (jeden za SOŠ), ktorí majú so SOŠ podpísanú zmluvu alebo dohodu o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania,

5.        predseda odbornej komisie zriadenej pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania pre skupinu odborov vzdelávania, ktoré sú v gescii SR

6.        a ďalší členovia, ktorí sú prizývaní na rokovanie SR podľa obsahu rokovania.

 
Predsedom sektorovej rady je koordinátor SR.
Koordinátor SR je odborný zamestnanec RSOV A2.1 - interný (odborný zamestnanec zástupca profesijných a stavovských organizácií 2.1.7).
Koordinátor COV je odborný zamestnanec A2.1 - interný (odborný zamestnanec pre  pilotné overenie duálneho systému vzdelávania na pilotných COVP 2.1.4. centrum).
 
Ciele SR OVP:
Sektorová rada vykonáva činnosť, ktorá je zameraná na zvýšenie kvality odborného vzdelávania na stredných odborných školách vo vybraných skupinách odborov stredného odborného vzdelávania a prípravy a na celkové zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy vo všetkých skupinách odborov RSOV.
 
SR svojou činnosťou zabezpečuje dosiahnutie nasledovných cieľov RSOV:
 

·         uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v SOŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby,

·         pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania,

·         prepojiť odborné vzdelávanie a prípravu v SOŠ s potrebami zamestnávateľov,

·         zvýšiť kvalitu a pripravenosť budúcich absolventov SOŠ vo vzťahu k ich schopnosti zamestnať sa po ukončení stredného odborného vzdelávania,

·         zabezpečiť spoluprácu SOŠ s profesijnými a stavovskými organizáciami,

·         inovovať obsah a metódy odborného vzdelávania a prípravy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce,

·         zabezpečiť inštitucionálnu kvalitu SOŠ,

·         inovácia pedagogickej dokumentácie, učebníc, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek smerom k rozvoju a overovaniu kľúčových kompetencií,

·         aplikácia nových foriem a metód vzdelávania smerom k potrebám trhu práce,

·         monitoring potrieb vzdelávania,

·         podpora mobility v odbornom vzdelávaní a príprave,

·         podpora prípravy a realizácie poradenstva o povolaniach a zamestnaniach,

·         organizovanie „otvorených dní kariéry“ zo strany zamestnávateľov pre žiakov s cieľom prepojiť vzdelávaciu sféru so svetom práce a výroby,

·         tvorba a realizácia programov na podporu získania praktických zručností a návykov na pracoviskách v spolupráci s podnikmi a inými organizáciami praxe,

·         projekty spolupráce SŠ a podnikateľského sektora v oblasti inovácie a prípravy nových odborných učebných textov s cieľom prípravy absolventa pre trh práce (napr. návštevy v školách, exkurzie do výrobných podnikov,

·         projekty spolupráce SŠ a podnikateľského sektora v oblasti inovácie a prípravy nových odborných učebných textov s cieľom prípravy absolventa pre trh práce (napr. návštevy v školách, exkurzie do výrobných podnikov,

·         podpora sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností žiakov,

·         projekty zamerané na prieskum potrieb kariérového poradenstva a modelovanie kariéry prostredníctvom vzdelávania,

·         návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania a prípravy na trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike,

·         komunikácia so zamestnávateľmi,

·         spolupráca centra odborného vzdelávania (ďalej len „COV“) so zamestnávateľmi, s ostatnými školami v regióne a v SR, s vybranými základnými školami, s odbornými komisiami projektu,

·         tvorba a aktualizácia štátnych vzdelávacích programov pre potreby zamestnávateľov,

·         prerokovávanie školských vzdelávacích programov SOŠ, odporúčania úprav vzdelávacích programov podľa potrieb zamestnávateľov,

·         tvorba a inovácia normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre učebný a študijný odboru,

·         tvorba návrhov a úprav legislatívnych predpisov pre oblasť odborného vzdelávania,

·         návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania a prípravy na trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike,

·         zabezpečiť odbornú prax žiakov centra OVP, pri trojročných odboroch: 1. a 2. ročník prax v škole, 3. ročník u zamestnávateľa, pri štvorročných odboroch: 1. a 2. ročník prax v škole, 3. a 4. ročník u zamestnávateľa,

·         zabezpečiť stáže pedagógov, spolupracovať pri zabezpečení umiestnení žiakov po ukončení štúdia,

·         spolupracovať na vytvorení obsahu záverečnej skúšky a maturitnej skúšky, zabezpečiť prípravu inštruktorov v spolupráci s projektovou skupinou, zabezpečiť nábor žiakov vo vybraných ZŠ,

·         spolupracovať pri zbere dát potrieb trhu práce, spolupracovať pri stanovení výkonov škôl, 

·         koordinovať spoluprácu centier so zamestnávateľmi, s ostatnými školami v regióne a v SR,

·         spolupracovať pri zbere dát potrieb trhu práce a pri stanovení výkonov škôl,

·         realizovať úlohy a rozhodnutia nadriadených orgánov.


 
Pasportizácia stredných odborných škôl (ďalej len SOŠ)

Projektová pasportizačná komisia

Projektová pasportizačná komisia má v kompetencii tvorbu metodiky pasportizácie a prípravu realizácie pasportizácie SOŠ. V komisii sú zastúpení odborníci zodpovední za jednotlivé oblasti pasportizácie.

 

Krajské pasportizačné komisie

V každom kraji v cieli Konvergencia (t.j. mimo Bratislavského kraja) budú operovať dve komisie, teda spolu 14 komisií.

 

Zloženie jednej komisie :

·         zástupca regionálnej samosprávy na základe odporučenia VÚC (Odborní zamestnanci - externí (členovia pracovných skupín zo štátneho a verejného sektora))

·         zástupca súkromného sektora na základe odporučenia stavovskej organizácie (Odborní zamestnanci - externí (členovia pracovných skupín zo súkromného sektora))

·         zástupca za rezort na základe odporučenia SRŠ MŠVVaŠ SR alebo ŠIOV (Odborní zamestnanci - externí (členovia pracovných skupín zo štátneho a verejného sektora))

·         zástupca súkromného sektora na základe odporučenia zamestnávateľov – odborník na oblasť stavebníctva (Odborní zamestnanci - externí (členovia pracovných skupín zo súkromného sektora))

·         zástupca verejného sektora na základe odporučenia zriaďovateľov škôl (Odborní zamestnanci - externí (členovia pracovných skupín zo štátneho a verejného sektora))

·         zástupca rezortu na základe odporučenia SRŠ MŠVVaŠ SR a ŠIOV (Odborní zamestnanci - externí (členovia pracovných skupín zo štátneho a verejného sektora))

 

Na realizácii pasportizácie participuje ako jeden z partnerov aj Štátna školská inšpekcia.

 

Oblasti pasportizácie:

·         materiálno technické a priestorové zabezpečenie

·         personálne zabezpečenie

·         šruktúra odborov (zameranie školy)

·         kapacita školy v príslušných odboroch

·         kvalitatívne výsledky školy 

 

Na úrovni metód spracovania sa bude táto činnosť (čiastková aktivita 2.1.4.) riadiť pravidlami pre:

a) vedeckú, výskumnú a vývojovú činnosť a pravidlami transferu technológií,

b) pravidlami pre spoločné-všeobecné pracovné činnosti.

 

Pasportizácia SOŠ je identifikácia všetkých SOŠ a ich hodnotenie:

·         v zmysle adekvátneho vybavenia a priestorových podmienok (či škola má normou stanovený pomer medzi učebnými a inými priestormi, či škola má potrebný počet priestorov na výuku v danom zameraní), ďalej sa rieši stav budov, ekonomická náročnosť a efektivita prevádzky, nákladovosť renovácie a pod.;

·         v zmysle dostatku žiakov a homogenity učebných ako aj študijných odborov, v práci so žiakmi (uplatniteľnosť žiakov, úspešnosť žiakov v monitore 9, pri záverečných skúškach, a pod.), homogenita odborov;

·         v zmysle kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, splňujúcich zákonnom stanovené podmienky;

·         v zmysle stavu učebných a didaktických pomôcok – splnenie normatívu, technický stav pomôcok.

 

V rámci tejto čiastkovej aktivity sa budú dané kritéria pripravovať a následne na základe schválených kritérií sa vykoná pasportizácia škôl. Výsledkom pasportizácie budú kategórie škôl:

·         SOŠ vhodná na centrum OVP – vyhovujúca;

·         SOŠ vhodná na satelit centra;

·         SOŠ nevhodná.

 

Výsledok pasportizácie bude využitý pri stanovovaní výkonov škôl. Zároveň nám poskytne údaje o výške a konkrétnej potrebnej investícii na 100 % dovybavenie škôl. Na každú školu, ktorá bude označená ako vyhovujúca, bude pripravený projekt jej rozvoja.

 

Špecializácia škôl znamená to, že Centrum OVP sa bude orientovať vo svojich učebných a študijných odboroch na príslušný sektor alebo príbuzné príslušné sektory. Napríklad na autoopravárenstvo a elektrotechniku alebo strojárstvo. Jedná sa o dosiahnutie homogenity v odboroch pre skvalitnenie výučby.

 

V rámci tejto čiastkovej aktivity  sa spracuje analýza špecializácie škôl. V analýze budú ku každej škole podaný návrh na jej zameranie v štruktúre Centrá OVP návrh odborov, satelity centrá návrhy odborov ktoré by mali vyučovať. Odporúčania budú vychádzať z potrieb trhu práce, predpokladov školy, regiónu ako aj ostatných regiónov v blízkosti.

 

Predpokladaný minimálny obsah:

·         úvodná identifikácia škôl;

·         rozdelenie škôl na centrá, satelity;

·         rozdelenie škôl podľa zamerania;

·         návrh ku každej škole centrum, satelit.

 

 

o    Čiastková aktivita 2.1.5.:

Činnosti pracovných skupín a využitie ich výstupov na úrovni rezortu resp. medzirezortnej spolupráce, vyhodnotenie odbornej realizácie čiastkovej aktivity.

Kvalita výstupov OVP znamená stanovenie jednotného vyhodnocovania výstupov OVP – jednotnej metodiky vyhodnocovania záverečných skúšok a maturitných skúšok s ohľadom na uplatniteľnosť absolventa.
 
2.1.5.A.: 
Činnosť pracovných skupín:
 

·         návrh štandardu vstupu do SOŠ a výstupu zo SOŠ

·         návrh metodiky účasti zástupcov profesijných a stavovských organizácií na teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej skúšky

·         ďalšie odborné materiály resp. návrhy zmien pre podporu implementácie reformy odborného vzdelávania a prípravy (v prípade ich relevantnosti)

·         spracovanie odporúčaní pre teoretickú časť a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky, záverečnej skúšky pre vybrané skupiny odborov (viď cieľ aktivity)

2.1.5.B.: 
Využitie výstupov pracovných skupín na úrovni rezortu resp. medzirezortnej spolupráce je jedným z predpokladov účinnosti / účelnosti vytvorených výstupovčinnosťou pracovných skupín.
 
2.1.5.C.: 
     Na záver aktivít národného projektu prebehne vyhodnotenie odbornej realizácie čiastkovej úlohy za účelom spracovaniazáverečnej správy s návrhom odporúčaní.
 
Stretnutia: 
Opis stretnutí bude oznámený neskôr vzhľadom na prebiehajúce organizačné zmeny v rámci aktivity.

 

o    Čiastková aktivita 2.1.6.:

Vytvorenie, realizácia vzdelávacieho program A 2.1 pre pedagogických zamestnancov a jej vyhodnotenie.

2.1.6.A.:
Zámerom vzdelávacieho programu je využiť všetky analytické výstupy jednotlivých čiastkových aktivít potrebných pre zaškolenie pedagogických zamestnancov na prepojenie vzdelávania a trhu práce. Výstupom bude komplexný vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania predložený na akreditáciu podľa platnej legislatívy. Vytvorené budú aj študijné materiály  a doplnkové študijné materiály vo forme textu, obrázkovej dokumentácie, prezentácií a videotréningu.
 
2.1.6.B.:
Vzdelávací program bude po akreditáciiposkytnutý 800 PZzo zapojených SOŠ v cieli Konvergencia. Zámerom je vyškoliť 2 PZ z každej  zapojenej SOŠ. Lektorovať budú lektori na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 
2.1.6.C.:
Na záver realizácie vzdelávacieho program prebehne vyhodnotenie realizácie vzdelávacieho program na základe spätnej väzby zozbieranej od frekventantov a lektorov za účelom spracovania záverečnej správy s návrhom odporúčaní. Na základe odporúčaní je možné upraviť zaškolenie PZ v budúcnosti alebo pripraviť pokračovanie vzdelávania do budúcnosti.

o    Čiastková aktivita 2.1.7.:

Prierezové aktivity.

Úlohou tejto aktivity je zabezpečenie kvalitnej odbornej garancie, podporných odborných činností a práca odborných zamestnancov. Regionálne kancelárie napomáhajú odbornej aktivite v regionálnom rozmere a to po hmotno – materiálnej  a priestorovej stránke , ako aj personálne napr. účasťou na realizácii čiastkových aktivít z regionálneho pohľadu.