STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA BANSKÁ ŠTIAVNICA

 

ŠKOLSKÉ LESY KYSIHÝBELÚČEL A POSLANIE ŠKOLSKÝCH LESOV

 

Školské lesy sú súčasťou SOŠL v Banskej Štiavnici, s ktorou tvoria jednotný pedagogický a organizačný celok.

 

Ich účelové  poslanie spočíva:

v zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov SOŠL

v rozvíjaní záujmovej odbornej činnosti žiakov školy

v rozvíjaní odbornej a pedagogickej práce učiteľov školy

v zabezpečení materiálu, pomôcok a náradia pre praktické vyučovanie v objektoch ŠL

pre pedagogické potreby školy sa prispôsobuje samotná prevádzka ŠL , objekty zariadenia, materiálne, organizačné a personálne podmienky

pre doplnenie účelovej funkcie sa vyčleňujú poloprevádzkové plochy pre pestovnú a ťažbovú činnosť a trenažérové pracovisko, poľovný revír a strelnica pre praktickú výučbu predmetu poľovníctvo v réžii ŠL

v súlade s účelovým poslaním plnením výrobných úloh obhospodarovania a efektívneho využívania zvereného majetku

v realizácii produkcie, t.j. v obchodnej činnosti v záujme zabezpečenia výnosov a zisku na krytie časti výdavkov rozpočtu zriaďovateľa

v spolupráci s lesníckymi organizáciami, odbornými a výskumnými inštitúciami domácimi a zahraničnými pri zavádzaní a šírení nových poznatkov vedy a techniky do praxe

pre potreby praxe a výuky slúži vlastný chov koní a rybničné hospodárstvo