• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy
 MgrKralikJan  

Mgr. Ján  Králik 

riaditeľ školy v rokoch

1955 - 1957 

zástupca riaditeľa v rokoch

1957 - 1981

pedagóg školy v rokoch

1981 - 1984

 

 MgrJanKralik

 

Stredná odborná škola lesnícka s hlbokým zármutkom oznamuje, že náš dlhoročný kolega, priateľ,  riaditeľ, učiteľ – pedagóg  Mgr. Ján Králik  nás náhle opustil dňa 22. 3. 2020 vo veku 98   rokov.

Mgr. Ján Králik takmer celý život vychovával mladé lesnícke generácie. Na tých, ktorí mali tú česť ho poznať, zapôsobil silou svojej osobnosti, ovplyvnil ich svojou schopnosťou prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia i konanie, odvahou čeliť aj zložitým životným situáciám.

My, ktorí sme ho poznali, si ho budeme pamätať ako človeka, ktorý sa vedel tešiť zo života, ktorý vedel pomôcť a usmerniť tých, ktorí to potrebovali. Budeme si ho pamätať ako silnú osobnosť, ktorej neustále na srdci ležala starosť o prítomnosť i budúcnosť botanickej záhrady. Do konca svojich dní pracoval, študoval, publikoval. Budeme si ho pamätať ako spravodlivého čestného človeka s vysokými morálnymi hodnotami, budeme si ho pamätať ako o vysoko erudovaného odborníka, botanika a dendrológa, pedagóga a vzácneho človeka.

Nech mu lístie v botanickej záhrade večne šumí!

Ing. Miroslav Ďurovič a zamestnanci SOŠL  

Životopis Mgr. Jána Králika

 

znak2

 

AGROKOMPLEX 

21.02.2020 - 23.02.2020

Rybárstvo, poľovníctvo, včelárstvo – pod týmto názvom sa niesol už 11. ročník kontraktačno-predajnej výstavy, ktorá sa uskutočnila posledný februárový víkend na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Výstava bola určená nielen pre všetkých priateľov prírody, rybárčenia, poľovania či včelárenia, ale aj pre laickú verejnosť.

Na výstave sa predstavilo 180 vystavovateľov a výstavu navštívilo 20 089 návštevníkov.V pavilóne M1 sa nachádzala expozícia SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici. Témou tohtoročnej výstavy bol diviak a jeho podoby. K tejto príležitosti bola zostavená aj brožúra s názvom diviak lesný (Sus scrofa). V expozícii školy si verejnosť mohla vyskúšať laserovú strelnicu, o ktorú bol veľký záujem nielen zo strany detí, ale aj dospelých a seniorov. Nechýbala ani expozícia dravých vtákov. Aj k tejto časti bola vydaná brožúra Dravce našej sokoliarne. Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, kde naša škola prezentovala slovenské poľovnícke signály a organizované sokoliarstvo na Slovensku.

Počas výstavy našu expozíciu navštívilo mnoho priaznivcov prírody, absolventov našej školy, rovnako aj súčasných študentov, či budúcich, ktorí sa prišli informovať o možnosti štúdia na našej Alma mater.

 


 

2. SNEM PO SLOVAKBOWHUNTING

Dňa 29. februára sa v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici uskutočnil 2. snem Poľovníckej organizácie Slovakbowhunting priamo pod vedením predsedu Mgr. Art. Štefana Jakubíka a za pomoci podpredsedu PO Ing. Štefana Mika a Ing. Petra Urblíka, PhD. Ustanovujúca schôdza PO Slovenského klubu loveckej lukostreľby sa konala minulý rok dňa 12. 3. 2019  priestoroch SOŠL v Banskej Štiavnici. Je to hlavne z dôvodu, že všetci poľovníci ( nielen lukostrelci ) považujú SOŠL v Banskej Štiavnici za základný pilier poľovníckych a lesníckych tradícií nielen u nás, ale i v regióne strednej Európy.

Na sneme sa zúčastnil prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD., ktorý tiež vyzdvihol všetky úspechy a aktivity SOŠL v Banskej Štiavnici a vyslovil podporu SPK pre aktívnu činnosť a propagáciu lesníckych tradícií našej školy. Ďaľším čestným hosťom snemu bol riaditeľ SOŠL v Banskej Štiavnici Ing. Miroslav Ďurovič. V jednotlivých bodoch programu bola zhodnotená komplexná doterajšia činnosť PO Slovakbowhunting.

Slovakbowhunting je poľovnícka organizácia združujúca poľovníkov loviacich lukom a priaznivcom tejto tradičnej metódy lovu. Slovenské poľovníctvo tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva národa, je prostriedkom chovu, ochrany a regulácie stavov poľovnej zveri. Je výrazným nástrojom pre rozvoj turizmu vidieka a jeho cieľom je vplývať na poľovnícku a širokú verejnosť osvetovou a prijateľnou formou pri presadzovaní tejto tradičnej metódy lovu. Lov lukom je výzvou pre lovcov, ktorí chcú zažiť dobrodružný lov aj keď vedia, že v tomto prípade má lovená zver vyššie šance ako lovec. PO Slovakbowhunting sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre doplnkovú skúšku odbornej spôsobilosti z poľovníckej lukostreľby.

            Málokto vie, že Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici sa môže pochváliť ďaľším prvenstvom vo svojej dávnej histórii. Z tohto dôvodu si dovoľujem oboznámiť širokú poľovnícku, ale i laickú verejnosť o prvých krokoch novovzniknutého krúžku mladých loveckých lukostrelcov. Krúžok bol založený v septembri 2019 na internáte Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici pod vedením Mgr. Vladimíra Bačíka. Do krúžku sa prihlásili chlapci aj dievčatá a stále pribúdajú aj ďalší študenti, ktorí sa chcú pridať k tejto tradičnej metóde lovu. Verím, že svojou činnosťou prispejeme ku propagácii  v oblasti loveckej lukostreľby na Slovensku. Lov lukom si vyžaduje kvalitnú prípravu a neustále precvičovanie, je podstatne zložitejší ako lov puškou.

„ Lov lukom je najstarší spôsob lovu. Tak starý, ako je samotná vášeň z lovu.“

Lovu lukom zdar !

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SOŠL  

Dňa 3.12.2019 sa na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici ( Akademická 16 )  uskutočnil deň otvorených dverí v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod. Ďakujeme všetkým za Vašu návštevu. Ak by ste mali záujem o individuálnu prehliadku školy, alebo pohovor s výchovným poradcom, je potrebné sa vopred dohodnúť - 045/6911131.


Oslavy 100 ročnice Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici

 


Sponzori100rocnica4

Slávnostné vyradenie

Slávnostné vyradenie je posledný oficiálny kontakt absolventa so školou. Uskutočňuje sa po ukončení maturít v supňovej triede. Postupne sa prítomným prihovorí riaditeľ školy a predsedovia maturitných komisií. Nakoniec sú za štvorročné úsilie ocenení najlepší žiaci. Tento rok bol školským zlatým prsteňom ocenený žiak IV. A triedy Patrik Pavla, za najlepší prospech a vzornú reprezentáciu školy.


Lúčenie štvrtákov so školou

K milým tradíciám na našej škole patrí aj štvrtákmi organizované lúčenie so školou pred odchodom na akademický týždeň. Lúčenie sa odohráva v zborovni, žiaci po ďakovnom príhovore rozdajú profesorom kvety a so spevom odídu na akademický týždeň.


 

Lesnícky deň 2019

Lesnícky deň v Botanickejzáhrade, sa uskutočnil dňa  27. 4. 2017  od 9.00 hod do 13.00 hod.
z príležitosti konania celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu Apríla – mesiaca lesov, 22. apríl Dňa Zeme

Už po 11. krát sme pre Vás pripravili :
– program lesnej pedagogiky pre deti a mládež – rôzne stanovištia zamerané na poznávanie lesných  drevín, rastlín, lesných zvierat, lesných škodcov
– ako sa v lese máme správať
– ukážka merania a kubíkovania stromov
– vedomostná a výtvarná súťaž pre deti a dospelých (najlepší budú odmenení malou pozornosťou)
– posedenie pri ohníku spojené s malým občerstvením
– kone, sokoliari, trubači, výsadba stromčekov v Botanickej záhrade
– prehliadka Kollárovej záhrady
– práca kynológov
– hľadanie pokladu


Ovocný festival

 Dňa 27.9.2018 navštívilo dolnú a hornú botanickú záhradu okolo 200 návštevníkov z radov materských, základných a stredných škôl, rovnako aj občania a turisti mesta Banská Štiavnica. Dôvodom ich návštevy bolo podujatie zvané „Ovocný festival“, ktoré zorganizovala Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici. Cieľom podujatia bolo pripomenúť si Deň zdravia, zdravej výživy ako aj Deň jablka. Práve docenenie jabĺk, ich odrôd a ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne týchto významných dní. Podstatná myšlienka tohto dňa spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.


SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV 2018

Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov štvrtých ročníkov. Slávnostné vyradenie bolo spojené s odmeňovaním žiakov, ktorí počas svojho štúdia dosahovali výborné študijné  výsledky, ako aj žiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych športových a kultúrnych podujatiach.

ODMENENÍ ŽIACI

4. A

4.B

Šranková Michaela

Ferjancová Petra

Kružliak Peter

Marko Matúš

Sabo Pavol

Sekréneš Nikolaj

Šustek Jakub

Hužovičová Lucia

Profantová Ivana

Sečkárová Miroslava

Abrman Roman

Mrváň Martin

Nemčok Dávid


Návšteva učiteľov lesníckych a poľnohospodárskych škôl zo Švédska, Fínska, Nemecka, Španielska a Bulharska

Program podujatia:                          

- PowerPoint prezentácia:  Banská Štiavnica

                                                Systém školstva SR

                                                História a súčasnosť SOŠL

- prehliadka školy  

prezentácia sokoliarov na zadnom nádvorí pri jazierku 

- prehliadka botanickej záhrady 

prehliadka školských lesov

 

Lesnícky deň v Botanickej záhrade,

ktorý sa uskutočnil 24. 4. 2018 (v utorok) od 9.00 hod do 13.00 hod. z príležitosti konania celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu Apríla – mesiaca lesov a 22. apríl Dňa Zeme. Už po 12. krát sme pre Vás pripravili mnoho aktivít zameraných na rozvoj prírodovedného myslenia. Viac fotiek nájdete na našej facebookovej stránke. 


 

OVOCINÁRSKY KURZ

Stredná odborná škola lesnícka, v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, zorganizovala dňa 20.04.2018 ovocinársky kurz. Tento kurz sa realizoval v rámci projektu „Revitalizácia ovocného sadu v dolnej Botanickej záhrade“, ktorý bol podporený grantom Nadácie Ekopolis. Cieľom kurzu bolo naučiť sa správne ošetrovať ovocné stromy, správne ich vysádzať, ale aj množiť. Spolu sme vysadili 6 odrôd jabloní a 4 odrody hrušiek, ktoré predstavuje staré, krajové odrody typické pre región Hont. Kurzu sa zúčastnili žiaci 1.B a 3.B. Ostatnými účastníkmi projektu boli zamestnanci školy, občania mesta Banská Štiavnica, Bojnice a Bratislava.  Akcia mala pozitívne ohlasy, čomu sa veľmi tešíme.