• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy
minkult
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry
  Slovenskej republiky"
Stredná odborná škola lesnícka realizuje projekt s názvom Obnova obvodového ohradového múru Botanickej záhrady. Realizácia projektu je podporená z rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu v sume 30.000,- €. Škola sa zaviazala projekt financovať z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkového rozpočtu podporeného projektu. Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá do konca novembra  2018.

Ovocný festival

 Dňa 27.9.2018 navštívilo dolnú a hornú botanickú záhradu okolo 200 návštevníkov z radov materských, základných a stredných škôl, rovnako aj občania a turisti mesta Banská Štiavnica. Dôvodom ich návštevy bolo podujatie zvané „Ovocný festival“, ktoré zorganizovala Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici. Cieľom podujatia bolo pripomenúť si Deň zdravia, zdravej výživy ako aj Deň jablka. Práve docenenie jabĺk, ich odrôd a ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne týchto významných dní. Podstatná myšlienka tohto dňa spočívala v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom VI. čl. 11 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

 Predaj TATRY 815 + hydraulická ruka, rok výroby: 1990 Pojazdná, dočasne odhlásená zo ŠPZ, ťažšie sa radí prevodovka, pneumatiky predné opotrebované na 50 %, zadné pneumatiky –nutná výmena, motoricky je funkčná, hydraulická ruka je v dobrom stave, skorodovaná zadná časť rámu.

všeobecná hodnota majetku: 8000,- Eur (primeraná cena je hodnota stanovená komisiou menovanou štatutárom v zmysle Oddiel VI. Článok 11 bod. 3 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK)

Celý článok

SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE ABSOLVENTOV 2018

Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov štvrtých ročníkov. Slávnostné vyradenie bolo spojené s odmeňovaním žiakov, ktorí počas svojho štúdia dosahovali výborné študijné  výsledky, ako aj žiakov, ktorí reprezentovali školu na rôznych športových a kultúrnych podujatiach.

ODMENENÍ ŽIACI

4. A

4.B

Šranková Michaela

Ferjancová Petra

Kružliak Peter

Marko Matúš

Sabo Pavol

Sekréneš Nikolaj

Šustek Jakub

Hužovičová Lucia

Profantová Ivana

Sečkárová Miroslava

Abrman Roman

Mrváň Martin

Nemčok Dávid


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Návšteva učiteľov lesníckych a poľnohospodárskych škôl zo Švédska, Fínska, Nemecka, Španielska a Bulharska

Program podujatia:                          

- PowerPoint prezentácia:  Banská Štiavnica

                                                Systém školstva SR

                                                História a súčasnosť SOŠL

- prehliadka školy  

prezentácia sokoliarov na zadnom nádvorí pri jazierku 

- prehliadka botanickej záhrady 

prehliadka školských lesov