• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok na stiahnutie v pdf

Dodatky k školskému poriadku:

 

Dodatok bol  prerokovaný pedagogickou radou SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici dňa 9.11.2017. Účinnosť nadobúda dňom 01.12.2017.

 

V odseku „1.“ sa na konci textu dopĺňa nasledovné znenie :

Žiak je povinný svoj príchod aj odchod zo školy evidovať v elektronickom dochádzkovom systéme prostredníctvom čipu alebo ISIC karty.“

V odseku 4. sa pôvodný text nahrádza nasledovne :

Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom, u plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia, bezodkladne po nástupe do školy, najneskôr však do 10 dní po nástupe do školy.  Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať. Ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní rodičom, resp. plnoletým žiakom v rozsahu maximálne 3 dní, bude akceptované triednym učiteľom len v prípadoch uvedených v bode 3 tohto článku v časti A. V takomto prípade môže triedny učiteľ požadovať doklady potvrdzujúce dôvod neprítomnosti (vyjadrenie prevádzkovateľa hromadnej dopravy, preukázateľné potvrdenie o rodinnej udalosti, potvrdenie vychovávateľa o zdravotnej indispozícii žiaka a pod.). V sporných prípadoch o ospravedlnení žiaka rozhoduje riaditeľ školy.