Účel a poslanie Školských lesov


Školské lesy sú súčasťou SOŠL v Banskej Štiavnici, s ktorou tvoria jednotný pedagogický a organizačný celok.

Ich účelové poslanie spočíva:

  • zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov SOŠL – prevádzkové individuálne praxe, praktické cvičenia z odborných predmetov, učebná prax a prevádzková odborná prax
  • v rozvíjaní záujmovej odbornej činnosti žiakov školy
  • v rozvíjaní odbornej a pedagogickej práce učiteľov školy
  • v zabezpečení materiálu, pomôcok a náradia pre praktické vyučovanie v objektoch ŠL
  • pre pedagogické potreby školy sa prispôsobuje samotná prevádzka ŠL, objekty zariadenia, materiálne, organizačné a personálne podmienky
  • pre doplnenie účelovej funkcie sa vyčleňujú poloprevádzkové plochy pre pestovnú a ťažbovú činnosť a trenažérové pracovisko, poľovný revír a strelnica pre praktickú výučbu predmetu poľovníctvo v réžii ŠL
  • v súlade s účelovým poslaním plnením výrobných úloh obhospodarovania a efektívneho využívania zvereného majetku
  • realizácia produkcie, t.j. v obchodnej činnosti v záujme zabezpečenia výnosov a zisku na krytie časti výdavkov rozpočtu zriaďovateľa
  • v spolupráci s lesníckymi organizáciami odbornými a výskumnými inštitúciami domácimi a zahraničnými pri zavádzaní a šírení nových poznatkov vedy a techniky do praxe

pre potreby praxe a výuky slúži vlastný chov koní  a rybničné hospodárstvo