História školských lesov

Požiadavka na založenie školských lesov vznikla už v roku 1808 po menovaní dr.Wilckensa za profesora Baníckej akadémie a jej lesníckeho ústavu. Požadoval, aby sa popri teoretickom vyučovaní konali aj praktické cvičenia z lesníckych odborných predmetov. Už od roku 1809 realizoval praktické cvičenia v lesoch v okolí Sklených Teplíc, ktoré boli 3.augusta 1814 rozhodnutím Dvorskej komory pridelené Baníckej akadémii.  Tento dátum sa považuje za dátum založenia Školských lesov slúžiacich na praktické vyučovanie lesníckych odborných predmetov. Do správy baníckej akadémie sa dostali revíry Sklené Teplice a Repište. Riaditeľom školského polesia sa stal profesor Wilckens, ktorý vypracoval na lesy taxačný elaborát, ako jedno z najvýznamnejších diel hospodárskej úpravy lesov na našom území.  Profesor Wilckens viedol lesy až do svojej smrti v roku 1832. V roku 1935 nastúpil na Banícku  Akadémiu profesor Feistmantel, ktorý sa snažil aby  namiesto odľahlého cvičného lesa v Sklených Tepliciach bol škole pridelený les v Kysihýbli, vzdialený od Banskej Štiavnice len 4 km. Táto lokalita vyhovovala z viacerých dôvodov- blízkosť a ľahká prístupnosť dostatok vody a možnosť osídlenia. Banská komora vyčlenila pre Akadémiu v roku 1836 polesie s rozlohou 287,75 ha. Pán Feistmantel vypracoval aj plán botanickej záhrady, ktorú založil v Kysihýbli /tzv.Feistmantlova záhrada/ - plán sa ale dokončil v okolí školskej budovy v Banskej Štiavnici. Lesy boli obhospodarované podľa lesných zriaďovateľských plánov, nelesné pozemky boli využívané na chov dobytka, ťažbu kameňa, vykonávalo sa poľovné právo a rybné hospodárstvo. Všetky aktivity boli prostriedkom pre praktickú výchovu budúcich lesníkov. Návyky v zručnosti a hospodárení v lese, v streľbe, poľovníctve, rybárstve umožňovali okrem lesných porastov rôzne zariadenia: strelnica, krmelce, soliská, rybníky, lesné škôlky, lúky atď. Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie bola v roku 1919 založená Štátna vyššia lesnícka škola a bolo jej pridelené aj bývalé polesie baníckej a lesníckej akadémie o výmere 278,99 ha. Po roku 1945 bol lesný objekt rozšírený  o štátne lesy v katastri obce Banský Studenec – výmera dosiahla 1146,27 ha. V roku 1952 boli školské lesy pričlenené k Lesnému závodu v Banskej Štiavnici a škole sa povolili praktické cvičenia v štátnych lesoch v blízkom okolí. Tento spôsob vykonávania praktickej výuky sa neosvedčil a 1.1.1958 bolo škole vrátené školské polesie o výmere 1295,66 ha a ku štátnym lesom pripadla aj časť mestských lesov v Drieňovej. V roku 1975 sa Školské polesie premenovalo na Správu školských lesov SLŠ, a v roku 1996 Školské lesy Kysihýbel. Zatiaľ posledná zmena nastala 1.9.2004, kedy sa Školské lesy stali organizačnou súčasťou Strednej odbornej školy lesníckej.