Hospodárska činnosť v Školských lesoch Kysihýbel


Školské lesy Kysihýbel hospodária na Lesnom celku /LC/ Kysihýbel s výmerou 1220,92 ha. Lesy sú majetkom štátu, mesta Banská Štiavnica, urbáru, cirkvi a súkromných osôb a sú užívané na základe nájomných zmlúv. Podkladom pre hospodárenie je platný program starostlivosti o les (PSL), ktorého vykonávateľom je odborný lesných hospodár. Lesy v LC Kysihýbel patria z väčšej časti do kategórie lesov osobitného určenia slúžiacich na výuku žiakov lesníckych škôl. Časť lesov patrí do kategórie lesov ochranných. Prevládajúcim hospodárskym tvarom je les vysoký.

Prevládajúcim spôsobom hospodárenia je maloplošná forma podrastového hospodárskeho spôsobu a stromová a skupinová forma výberkového a účelového hospodárskeho spôsobu.  Postupne sa uprednostňujú postupy prírode blízkeho spôsobu hospodárenia. Na obnovu lesa sa teda v maximálnej miere využíva prirodzené zmladenie porastov. Pre potreby doplnkovej umelej obnovy lesa sa využíva vlastná lesná škôlka, ktorá zabezpečuje dostatočné množstvo kvalitného a vyhovujúceho sadbového materiálu. V rámci plnenia predpisov PSL sa vykonáva okrem obnovy lesa aj jeho výchova vo všetkých rastových štádiách a taktiež ochrana lesa. V lesoch  sa vykonáva právo poľovníctva vo vlastnej réžii.

Súčasťou hospodárstva je aj chov ťažných a jazdeckých koní  a rybné hospodárstvo.  Školské lesy užívajú aj poľnohospodársku pôdu /lúky, záhrady, ornú pôdu/, na ktorej si vo vlastnej réžii zabezpečujú dostatok krmiva pre kone a lesnú zver a iné poľnohospodárske produkty. Všetky práce sú plánované, kontrolované, čiastočne aj realizované a evidované študentmi Strednej odbornej školy lesníckej pod odborným dohľadom zamestnancov Školských lesov v rámci odborných praxí a cvičení. Časť prác vykonávajú vlastní zamestnanci ŠL a časť prác je realizovaná dodávateľsky.