Spôsob platby

Informácia pre rodičov k úhrade príspevkov za stravovanie a ubytovanie v ŠI:

 číslo účtu: SK29 8180 0000 0070 0044 8819  príspevok na ubytovanie od 1.3.2023 (prvý krát zaplatíte túto sumu do 20.2.2023):

                                                                                          - vo výške 30 € - nebunková izba

                                                                                          - vo výške 37 € - bunková izba

číslo účtu: SK89 8180 0000 0070 0039 4195  poplatok za stravovanie od 1. 9. 2023 vo výške  122 € /zálohová platba/

 (Celodenná strava: raňajky + desiata, obed, olovrant + večera = 5,81 €)

Možné sú dva spôsoby platby poplatkov. Odporúčame Vám platbu cez  trvalý príkaz.

1. Bezhotovostná úhrada:

Zriadiť si trvalý príkaz z účtu v banke na uvedené sumy v prospech našich dvoch účtov. Termín august až máj školského roka (10 platieb) vždy do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Usporíte na poštovných poplatkoch a zabezpečíte pravidelnosť platieb.

Nezabudnúť na variabilný symbol! Do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno dieťaťa.

2. Platba poštovým peňažným poukazom U:

Na pošte si treba vyzdvihnúť čisté poukazy na prevod peňazí na bankový účet. Platíte na dva rôzne účty.

V rubrike „ Odosielateľ“ napíšte: Meno a priezvisko ubytovaného žiaka s jeho adresou

Do rubriky „ Adresát“     napíšte: SOŠ lesnícka, Akademická 16, 969 01  Banská Štiavnica

Nezabudnúť vyplniť variabilný symbol! Poplatky sa platia do 20 dňa v mesiaci (august až máj).

Nezabudnite uviesť variabilný symbol. Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Platíte na dva rôzne účty.

Stravovanie sa objednáva elektronicky a preto si každý žiak musí u vedúcej ŠS zakúpiť kľúčenku na stravovanie v hodnote 4,-€. Z uvedeného dôvodu je potrebné aby žiak mal pri sebe túto hotovosť. V prípade straty alebo poškodenia kľúčenky na stravovanie si stravník musí zakúpiť novú kľúčenku.

Upozornenie:

V prípade, že poplatok za stravu nie je pripísaný na náš účet k 1. dňu aktuálneho mesiaca, žiakovi sa zablokuje stravovanie.

V prípade, že poplatok  za ubytovanie nie je pripísaný na náš účet k 1. dňu aktuálneho mesiaca, žiakovi je ukončený pobyt v ŠI.

Zníženie príspevku na ubytovanie:

Po predložení dokladu z ÚPSVaR, že rodina je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi je príspevok vo výške 10 €.

Žiaci nech si prinesú so sebou všetky hygienické a čistiace prostriedky, dostatok osobného prádla, dvoje papuče na prezúvanie v škole a v školskom internáte, posteľné prádlo (obliečky na vankúš, paplón a plachtu). Taktiež Vás žiadame o prinesenie visiaceho zámku s hrúbkou očka max. 5 mm na úschovnú skrinku určenú na topánky a papuče. Zároveň Vás žiadame priniesť hotovosť 6 € na kľúč od izby.