• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA NA SOŠ LESNÍCKEJ

Štúdium na SOŠ lesníckej poskytuje 

- Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

- Študijný odbor : 4219 M – lesníctvo

- Študijné zameranie : 4219M 01 – lesnícka prevádzka

                                    4219M 02 – krajinná ekológia

- Komplexné vzdelanie pre možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole

- Vzdelanie v oblasti poľovníctva s kvalifikáciou na úrovni štátnej vyššej skúšky z poľovníctva a s možnosťou získania poľovného lístka

- Vzdelanie v oblasti sokoliarstva s možnosťou vykonania sokoliarskych skúšok a získania sokoliarskeho preukazu s medzinárodnou certifikáciou oprávňujúceho na chov a výcvik pernatých dravcov, ako aj lov s týmito dravcami

- Vodičské oprávnenie skupiny B a T

 

Štúdium na SOŠ lesníckej umožňuje :

- Vzdelanie v oblasti poľovníckej kynológie a poľovníckych trubačských signálov

- Získanie zručnosti a oprávnenia na prácu s motorovou pílou

- Zahraničné praxe študentov v krajinách (EU )

- Účasť na spoločných poľovačkách  organizovaných školou a iných podujatiach

- Získanie medzinárodného certifikátu IES – dokladu o absolvovaní vzdelania na špičkovej inštitúcii s medzinárodnými skúsenosťami 

- Pracovať v rôznych záujmových krúžkoch ( kynologický, sokoliarsky, poľovnícky, turistický, včelársky, redakčný, enviromentálny.......)

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

- Vedúci lesného obvodu ( lesník, horár)

- THP pracovník na lesných správach a v iných organizačných formách lesníckych subjektov

- Práca ako strážca prírody, pracovník v odvetviach ekologického a enviromentálneho zamerania ( Štátna ochrana prírody, CHKO)

- Profesionálny pracovník v oblasti poľovníctva ( poľovný hodpodár, zverostrážca, skúšobný komisár pre skúšky poľovne upotrebiteľných psov, skúšobný komisár pri SPK )

- Odborný lesný hospodár

- Živnostník ( práce v lesníckych činnostiach, obchod s drevom )

- Profesionálny pracovník v oblasti sokoliarstva – rehabilitačné stanice pernatých dravcov, biologická ochrana letísk, stále expozície na hradoch a zámkoch ako sokoliari)