• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok na stiahnutie v pdf


Školský poriadok vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade a v Rade
školy pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici.

Školský poriadok je pre žiaka záväzným dokumentom. Oboznámenie sa so Školským
poriadkom žiak potvrdzuje svojím podpisom na prvej triednickej hodine na začiatku
školského roka, spravidla v triednej knihe, resp. pred začiatkom platnosti jeho zmeny
v priebehu školského roka v podobe prehlásenia o oboznámení.


Školský poriadok bol prerokovaný v Pedagogickej rade dňa : 28.01.2020
Školský poriadok bol prerokovaný v Rade školy dňa : 31.01.2020
Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom : 0
1. 02. 2020